دانلود رایگان


مقايسه الگوريتم اجتماع ذرات با ضريب انقباض و الگوريتم اجتماع ذرات اصلاح شده در مساله بهينه سازي سازه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقايسه الگوريتم اجتماع ذرات با ضريب انقباض و الگوريتم اجتماع ذرات اصلاح شده در مساله بهينه سازي سازه هاي خرپايي

دانلود رایگان مقايسه الگوريتم اجتماع ذرات با ضريب انقباض و الگوريتم اجتماع ذرات اصلاح شده در مساله بهينه سازي سازه هاي خرپايي Fulltext
نويسند‌گان:
[ علي حديدي ] - استاديار گروه سازه دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تبريز[ چيا فرهمندپور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تبريز
خلاصه مقاله:

بهينه سازي گروه ذرات يك تكنيك بهينه سازي مبتني بر جمعيت مي باشد كه بر اساس قوانين احتمال كار مي كند. در اي ن روش هري ك از ذرات (كه نماينده يك راه حل ممكن مساله مي باشند) سعي ميكنند به سمتي حركت كنند كه بهترين تجربه فر دي و گروه ي در آن روي داده اس ت. از مزاياي اين روش مي توان به تعداد كم پارامترهاي تنظيمي، سادگي و به دور بودن از پيچيدگي هاي محاسباتي اشاره كر د. الگو ريتم اص ليPSO داراي معايبي همچون همگرايي به مينيمم هاي محلي و عدم تعادل بين فاز جستجوي كلي و محلي م ي باشد بر اي حل اي ن مشك ل در سا ل 1998 Eberhart& Shi الگوريتمي با عنوا ن الگو ريتم اجتما ع ذرات اصلا ح شد ه معرفي كردند . درسال 2000 ني ز Clerc and Kennedy الگوريتم اجتماع ذرات با ضريب انقباض را ارائه دادند. اين 2 الگوريتم 2 گونه اصلي الگوريتمPSO م يباشند ك ه خصوص يات رفتا ري آنها ب ه مراتب بهتر از الگوريتم اصلي مي باشد. در اين مقاله به بررسي خصوصيات اين الگوريتم ها و پياده سازي اين 2 الگوريتم بر مساله بهينه سا زي سازه هاي خرپايي كه شامل بهينه هاي محلي فراوان مي باشند پرداخته شده است. نتايج 2 الگوريتم ب ا يكديگ ر و الگوريت مها ي ديگ ر موج ود همچون الگوريتم ژنتيك و الگوريتم اجتماع مورچه ها مقايسه شده است. نتايج حاصله نشان ميدهد كه 2 الگوريتم مورد نظر نتايجي بهتر از ديگر الگوريتم ها و نزديك به هم دارند اين درحاليستكه الگوريتم اجتماع ذرات با ضريب انقباض سرعت همگرايي بيشتري نسبت به الگوريتم اج تماع ذرات اصلاح شده دارد.

كلمات كليدي:
بهينه سازي سازه هاي خرپايي،الگوريتم اجتماع ذرات اصلاح شده،الگوريتم اجتماع ذرات با ضريب انقباض
پرداخت و دانلود برچسب ها:

بهينه سازي سازه هاي خرپايي


الگوريتم اجتماع ذرات اصلاح شده


الگوريتم اجتماع ذرات با ضريب انقباضمقايسه


الگوريتم


اجتماع


ذرات


با


ضريب


انقباض


و


الگوريتم


اجتماع


ذرات


اصلاح


شده


در


مساله


بهينه


سازي


سازه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب استاتیک

عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه الهیات

تحقیق دانشگاه شیراز

آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسی

نقش خانواده در تربيت کودکان

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط سبک های شناختی اهمال کاری تحصیلی و تأخیر رضایتمندی

کارتحقیقی قاعده لاضرر

پروپوزال ارشد رشته حقوق

کارتحقیقی قاعده لاضرر

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری وقف