دانلود رایگان


تحليل ديناميكي سكوهاي دريايي نوع خود بالارو تحت اثر امواج دريا با درنظر گرفتن اندركنش سازه با خاك - دانلود رایگاندانلود رایگان تحليل ديناميكي سكوهاي دريايي نوع خود بالارو تحت اثر امواج دريابا درنظر گرفتن اندركنش سازه با خاك Fulltext نويسند‌گان: [ مازيار غلامي كرزاني ] - كارشناس ارشد سازه هاي دريايي، دانشگاه تربيت مدر...

دانلود رایگان تحليل ديناميكي سكوهاي دريايي نوع خود بالارو تحت اثر امواج دريا با درنظر گرفتن اندركنش سازه با خاك Fulltext
نويسند‌گان:
[ مازيار غلامي كرزاني ] - كارشناس ارشد سازه هاي دريايي، دانشگاه تربيت مدرس[ علي اكبر آقاكوچك ] - استاد دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه تربيت مدرس
خلاصه مقاله:

سكوهاي خودبالارو از نوع سكوهاي متحرك و داراي توانايي حفاري در نقاط متفاوت مي باشند؛ قابل حمل و نقل به نقطه اي ديگر و برپايي درآن نقطه نيز هستند. در اين تحقيق براي بررسي رفتار واقعي سكوهاي خودبالارو، تحليل ديناميكي غيرخطي با در نظر گرفتن اندركنش بين خاك - سازه مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور رفتار شالوده هاي منفرد 1، رفتار غيرخطي خاك در نزديكي سازه، پديدههاي ايجادشده در مرز بين خاك و شالوده همچون پديده جدايش و در نهايت رفتارغيرخطي هندسي سازه مورد بررسي قرار گرفته است. مدلسازي توسط نرمافزار عددي ABAQUSو زبان برنامهنويسيVBA انجام شده است. خاك مورد استفاده از نوع دانهاي با زواياي اصطكاك متفاوت مي باشد و براي مدل سازي خاك از روش شالوده بر روي بستر غيرالاستيك وينكلر 2 بهرهبرده شده است. بارگذاري به صورت موج تكفام ميباشد. نتايج نشان مي دهند كه رفتار خميري خاك باعث افزايش تغييرمكان ها در تراز بدنه و نشست هاي ماندگار غير يكسان در زير شالوده ها مي شود و اين رفتار خميري با كاهش زاويه اصطكاك داخلي خاك? افزايش مي يابد. همچنين پريود طبيعي سكو نسبت به 2 حالت پايه هاي كاملا گيردار و مفصلي متفاوت است و باعث تغيير پاسخ هاي ديناميكي سكو مي شود. لذا مجموعه شالوده اين سكو ها و خاك زير آن باعث ايجاد يك گيرداري نسبي در تكيه گاه اين سكوها مي شود كه براي شبيه سازي اين رفتار، منحني هاي لنگر-دوران در فصل مشترك پايه ها با بستر دريا كه وابسته به ابعاد شالوده و نوع خاك مي باشد بدست آمده است؛ اين منحني ها يك روش ساده براي در نظرگرفتن گيرداري نسبي با فرض فنر پيچشي در اين فصل مشترك به جاي در نظرگرفتن اندركنش خاك و سازه مي باشد

كلمات كليدي:
سكوي دريايي خودبالارو، تحليل ديناميكي غيرخطي، بارگذاري موج، اندركنش خاك-سازه، روش تير بر روي بستر غيرالاستيك وينكلر
پرداخت و دانلود برچسب ها:

سكوي دريايي خودبالارو


تحليل ديناميكي غيرخطي


بارگذاري موج


اندركنش خاك


سازه


روش تير بر روي بستر غيرالاستيك وينكلرتحليل


ديناميكي


سكوهاي


دريايي


نوع


خود


بالارو


تحت


اثر


امواج


دريا


با


درنظر


گرفتن


اندركنش


سازه


با


خاك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی پایدار کننده هاي مقاوم براي سیستم هاي قدرت

بررسي رفتار ويسکوالاستيک دانه پسته دهان بسته تحت بارگذاري شبه استاتيکي

پاورپوینت سیر آراء تربیتی در غرب

نرم افزار افزایش بازدید سایت تا 10000 نفر و بهبود رتبه گوگل و الکسا

ارائه مدلي براي حسابداري مديريت زيست محيطي با رويکرد چرخه عمر محصول ahp فازي

جانشین پروری

پرسشنامه 20 سوالی تشخیص اعتیاد به اینترنت یانگ

دانلود پرسشنامه بررسی ویژگی های روان سنجی

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D9%88 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C

دانلود مقاله تحقیقی حمل و نقل در ایران خودرو