دانلود رایگان


بررسی و پیش بینی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه هاي بتنی با نسبت هاي آب به سیمان مختلف در - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی و پیش بینی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه هاي بتنی با نسبت هاي آب به سیمان مختلف در محیطهاي دریایی با استفاده از شبکه عصبی

دانلود رایگان بررسي و پيش بيني اثر زمان بر آهنگ نفوذ يون كلر در آزمونه هاي بتني با نسبت هاي آب به سيمان مختلف در محيط هاي دريايي با استفاده از شبكه عصبي Fulltext
نويسند‌گان:
[ هادي چيتگر ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازههاي دريايي، دانشگاه تربيت مدرس[ مهدي شفيعي فر ] - استاد دانشكده عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس[ محمد شكرچي زاده ] - دانشياردانشگاه تهران[ مهدي ولي پور ] - كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:

عوامل مختلفي از جمله نسبت آب به مواد سيماني و استفاده از مواد پوزولاني بر دوام بتن در محيطهاي دريايي اثر گذار هستند. همچنين خرابيهايي كه در سازههاي دريايي اتفاق ميافتد، نسبت به ارتفاع آن ناحيه از تراز آب دريا متفاوت است. براي افزايش دوام و طول عمر مفيد سازه هاي بتنيدر محيط دريا، لازم است فرآيند هاي مخرب از جمله نفوذ يون كلر در بتن و خوردگي ميلگرد در اثر آن مورد بررسي بيشتر قرار گيرند.در تحقيقحاضر با استفاده از دادههاي مطالعات ميداني انجام گرفته بر روي نمونههاي بتني قرارگرفته در محيط خليج فارس در جزيره قشم، پارامترهاي مربوط به نفوذ يون كلر مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مدلي براي پيشبيني درصد يون كلر در عمقهاي0 هستند و نتايج در دو بازه زماني 3 و 9 / 0 و 5 /45 ،0/4 ،0/ مختلف بتن ارائه شده است. نمونههاي مورد بررسي داراي 4 نسبت آب به سيمان 35ماهه مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج نشان ميدهد با افزايش نسبت آب به سيمان درصد يون كلر در اعماق مختلف و ضريب انتشار افزايش مي-يابد و همچنين با افزايش زمان رويارويي ضريب انتشار كاهش و كلر سطحي به عدد ثابتي ميل ميكند. همچنين نتايج نشان ميدهد شبكه عصبي مصنوعي توانايي خوبي در پيش بيني نفوذ يون كلر دارد

كلمات كليدي:
يون كلر، نسبت آب به سيمان، زمان، شبكه عصبي مصنوعي، ناحيه پاشش
پرداخت و دانلود برچسب ها:

يون كلرنسبت آب به سيمانزمانشبكه عصبي مصنوعيناحيه پاششبررسی


و


پیش


بینی


اثر


زمان


بر


آهنگ


نفوذ


یون


کلر


در


آزمونه


هاي


بتنی


با


نسبت


هاي


آب


به


سیمان


مختلف


در


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای همه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای همه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه الهیات

دانلود مبانی نظری عملکرد و انگیزش یادگیری

گزارش کارآموزی رشته برق plc

دانلود پاورپوینت آماده رشته عمران با عنوان پلی استایرن 39 اسلاید شکیل

پاورپوینت مبانی بهره وري و تجزيه وتحليل آن در 220 اسلاید powerpoin ppt

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87 %D9%87%D8%A7%DB%8C %DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA %D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان

پاورپوینت مقررات ساختمانی در حوزه مسکونی و تجاری