دانلود رایگان


ساختار خطاهاي اجرایی در ساخت ساختمانهاي استان مازندران - دانلود رایگاندانلود رایگان ساختار خطاهاي اجرايي در ساخت ساختمانهاي استان مازندران Fulltext نويسند‌گان: [ حيدر دشتي ناصرآبادي ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس[ مرتضي حسن نژاد ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي ...

دانلود رایگان ساختار خطاهاي اجرايي در ساخت ساختمانهاي استان مازندران Fulltext
نويسند‌گان:
[ حيدر دشتي ناصرآبادي ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس[ مرتضي حسن نژاد ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مديريت و ساخت، موسسه آموزش عالي طبري باب[ محمدجواد طاهري اميري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مديريت و ساخت، موسسه آموزش عالي طبري باب[ شهربانو دشتي ناصرآبادي ] - دانشجوي كارشاسيارشد مديريت و بهرهوري سيستم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد
خلاصه مقاله:

تجربه نشان ميدهد كه در موقع طراحي و اجرا، معمولاً بدون هزينه و يا با هزينه اندك ميتوان از خطاها احتراز كرد. ولي اگر به اين مهم بيتوجهي شود، خطاها به مثابه كانونهاي ضعف و نارسائي در ساختمان باقي مانده و باعث كوتاه شدن عمر آن ميشود. در اين راستا تحقيقات وسيعي بر رويساختمان هاي در حال ساخت و در حال بهر هبرداري در استان مازندران به انجام رسيده است. روشهايي كه در اين مطالعه انجام گرفته است به دو صورت آمار توصيفي و آمار استنباطي است. نتايج اين تحقيق حاصل از دادههاي كمي توسط پرسشنامه است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد كه، تطابقدستورات ناظرين با عمل كردن سازندگان، ميزان آموزشهاي رسمي و غير رسمي مرتبط با اين شغل، ميزان لزوم آموزش مهندسين در امر طراحي و نظارت، ميزان شناسايي سازندگان قبل از طراحي سازه، موقعيت زمين ساختمان را از لحاظ ميزان لرزه خيزي، ميزان سازماندهي نيروي انساني از طرف مديريت، ميزان تطابق سازندگان در امور اجرايي به نحو احسن با اولويت ها و ميزان كنترل بر استفاده سازندگان از مصالح نامرغوب و نيروهاي فني بعنوان مهمترين عوامل مؤثر بر ضعف ساخت و ساز شناخته شد.

كلمات كليدي:
خطا، ساخت و ساز، اجرا، مازندران
پرداخت و دانلود برچسب ها:

خطا


ساخت و سازاجرامازندرانساختار


خطاهاي


اجرایی


در


ساخت


ساختمانهاي


استان


مازندران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل ورد word پروژه کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق در مورد مطالعه نقض اساسی قراردادها

پروژه کارشناسی رشته برق قفل دیجیتال گاوصندوق

سیستم انتقال نیرو

پروژه کارشناسی تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان

عملکرد روش چتري در تونلسازي در زمین هاي سست و ریزشی

%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7 %D8%A8%D9%87 %D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF %D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF %DA%A9%D8%B3%D8%A8 %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1

پروژه درس طراحی اجزا و استاتیک

عملکرد روش چتري در تونلسازي در زمین هاي سست و ریزشی

هک تلگرام