دانلود رایگان


بررسی پارامتریک خصوصیات لرزه اي ساختمان هاي فولادي بهسازي شده با استفاده از بادبند کمانش ناپذیر - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی پارامتریک خصوصیات لرزه اي ساختمان هاي فولادي بهسازي شده با استفاده از بادبند کمانش ناپذیر

دانلود رایگان بررسي پارامتريك خصوصيات لرزه اي ساختمان هاي فولادي بهسازي شده با استفاده از بادبند كمانش ناپذير Fulltext
نويسند‌گان:
[ عليرضا ميرازگل تبارروشن ] - استاديارگروه مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ جواد واثقي اميري ] - دانشيارگروه مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل[ حسين شفيعي سيف آبادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه ، موسسه غير انتفاعي پرديسان فريدونكنار
خلاصه مقاله:

امروزه يكي از روشهاي اقتصادي و موثر در بهسازي ومقاوم سازي سازه هاي آسيب پذير،استفاده از روشهاي كاهش نياز سازه مي باشد. در اين بين سيستم هاي اتلاف انرژي به دليل اثر گذاري مطلوب وعموما سادگي در اجرا مورد توجه فراواني قرار دارند ،يكي ازتجهيزات پرشماردراين سيستمها ،باد بندهاي كمانش ناپذيرBRB) مي باشد،كه با اصلاح رفتارغير خطي بادبند درناحيه ي فشاري ميزان ظرفيت اتلاف انرژي را در خود افزايش مي دهند.در اين پژوهش با بهسازي يك ساختمان فولادي هشت طبقه به كمك باد بندهاي كمانشناپذير BRB) با استفاده ازانجام تحليل ديناميكي غيرخطي به وسيله ي نرم افزارPERFORM 3D تلاش در بدست آوردن تاثير استفاده از اين نوع بادبند در كاهش تغيير مكان سازه ،كاهش اتلاف انرژي ناشي از رفتار غيرخطي در اعضاي اصلي سازه و افزايش سطح عملكرد سازه بوده ايم. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه استفاده از باد بندهاي كمانش ناپذيرBRB) باعث مي شود درصد زيادي از اتلاف انرژي غيرخطي در اين عضو اتفاق بيافتدوسهم ساير اعضا به طور چشم گيري كاهش پيدا كند و سازه در سطح عملكرد بهتري قرار گيرد

كلمات كليدي:
بهسازي، سيستم اتلاف انرژي ، باد بندهاي كمانش ناپذيرBRB) تحليل ديناميكي غيرخطي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

بهسازيسيستم اتلاف انرژيباد بندهاي كمانش ناپذيرBRB)


تحليل ديناميكي غيرخطيبررسی


پارامتریک


خصوصیات


لرزه


اي


ساختمان


هاي


فولادي


بهسازي


شده


با


استفاده


از


بادبند


کمانش


ناپذیر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناسايي و مدلسازي دمپر mrبا استفاده از مدلwienerو شبكه عصبيelman

مقايسه عدم قطعيت برآورد دبي طراحي به روشهاي حداكثر سالانه و دبي هاي اوج بالاتر از يك آستانه ي معين

شناسايي و مدلسازي دمپر mrبا استفاده از مدلwienerو شبكه عصبيelman

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق ضمانت در تعهدات

مطالعه پارامتريك مدل شكست ترد كشسان در محيط متخلخل چند فازه با نرم افزار المان محدودθ stock

منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي

لایه های شیپ فایل شهر گلستان

جزوه آموزشی بازاریابی بین المللی

راهنمای کار با نرم افزار مطلب به زبان لاتین

بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي