دانلود رایگان


تحلیل پایداري سازه هاي تاشو ناسازگار تخت - دانلود رایگاندانلود رایگان تحلیل پایداري سازه هاي تاشو ناسازگار تخت

دانلود رایگان تحليل پايداري سازه هاي تاشو ناسازگار تخت Fulltext
نويسنده:
[ بهنام شيرخانقاه ] - دانشجوي دكتري سازه، دانشگاه محقق اردبيلي
خلاصه مقاله:

سازههاي تاشو، سازههاي پيشساختهاي ميباشند كه ميتوانند از بافتار بستهاي به بافتار بازشده معيني كه پايدار و باربر م يباش ند، تبديل شوند. سازههاي تاشو مجموعهاي از واحدهاي پايه متشكل از دو ميله مستقيم متصل شده به هم توسط لولا م يباشد كه اصطلاحاًSLE گفته ميشود و پايدار و بدون تنش در حالت كاملاً باز و كاملاً بسته ميباشند. در سازههاي تاشو بررسي شده در اين تحقيق طي فرايندبازشدن ناسازگاري بين طول اعضا منجر به وقوع تنشها و كرنشهايي در سازه م يشود كه وقوع پديده فروجهش سازه را در بافتار بازشدهاش كه بدون تنش ميباشد قفل ميكند. فرايند طراحي اين سازهها شامل شبيهسازي پاسخ سازه طي دو مرحله است در بافتار بازشده تحت بارهاي خدمت و طي بازشدن. تحليل غيرخطي هندسي و مصالح با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود 9ANSYS V. براي تعيين پاسخ سازه در بافتار بازشده تحت بارهاي استاتيكي انجام شده است. مطالعات پارامتريك شامل تغيير ابعاد المان، نسبت ارتفاع به دهانه ، شرايط تكيهگاهي مختلف و افزايش كابل و ميله براي بررسي اثر اين پارامترها روي رفتار سازه انجام شده است. در پايان بر اساسمكانيزمهاي خرابي در سازههاي تاشو ناسازگار، توصيههاي طراحي براي جلوگيري از وقوع مكانيزمهاي خرابي خطرناك انجام شده است.

كلمات كليدي:
سازههاي تاشو ناسازگار، فروجهش، غيرخطي هندسي و مصالح، روش طول- كمان
پرداخت و دانلود برچسب ها:

سازههاي تاشو ناسازگارفروجهشغيرخطي هندسي و مصالحروش طول


كمانتحلیل


پایداري


سازه


هاي


تاشو


ناسازگار


تخت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله رشته عمران با عنوان تاریخچه سنگ گچ

معرفی و بررسی عددي رفتار لرزه اي اتصال خمشی فولادي با کابل هاي پس کشیده و سپري پیچی

تحقیق بررسي ويژگيهاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري

تحقیق تجزیه تحلیل کیفیت های بصری و ادراکی در فضاهای شهری

معرفی و بررسی عددي رفتار لرزه اي اتصال خمشی فولادي با کابل هاي پس کشیده و سپري پیچی

دانلود مبانی نظری ارتباط هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی

بررسی عملکرد اتصال خمشی ستون – درختی داراي تیر کوتاه با بال عریض شده

پاورپوینت منشور آتن

گزارش دانشجوی محیط زیست دانشگاه فردوسی از میزان نیترات در آب زیرزمینی مشهد

بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران