دانلود رایگان


روش rpimغني شده براي بررسي دوبعدي ترك مود اول در مصالح همسانگرد - دانلود رایگاندانلود رایگان روش RPIMغني شده براي بررسي دوبعدي ترك مود اول در مصالح همسانگرد

دانلود رایگان روش RPIM غني شده براي بررسي دوبعدي ترك مود اول در مصالح همسانگرد Fulltext
نويسند‌گان:
[ سينا رحيمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس[ نصرت اله فلاح ] - دانشيار گروه عمران ، دانشگاه گيلان، رشت[ محمدطاهر كمالي ] - استاديار گروه عمران ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
خلاصه مقاله:

وقوع ترك در سازه و پيامد هاي جبران ناپذير ناشي از آن مسئله اي بسيار پر اهميت است. از اين رو ،بررسي مسائل مكانيك شكست توجه بسياري از محققين را در سراسر دنيا به خود جلب كرده است . از آنجا كه روش هاي تحليلي پاسخ گوي بسياري از مسائل پيچيده نمي باشند، روش هاي عددي براي تحليل اين گونه مواد به كار گرفته مي شود .در اين مقاله روش درون يابي شعاعي نقطه ايRPIM) براي تعيين ميدان نوك ترك به كار گرفته مي شود.اين روش در زير گروه روش هاي بدون شبكه جاي دارد و براي ساخت توابع شكل آن از روش درون يابي شعاعي نقطه اي كه به صورت تركيبي از توابع پايه شعاعي و توابع چند جمله اي است ، استفاده مي شود. اين توابع شكل داراي خاصيت تابع دلتاي كرونيكر مي باشند، به همين خاطر اعمال شرايط مرزي بسيار ساده و مانند روش هاي المان محدود انجام مي گيرد. در اين مقاله چند مسئله ترك با اين روشتحليل شده و ضريب شدت تنش در نوك ترك محاسبه مي شود. با مقايسه نتايج تحليلي و نتايج بدست آمده ، دقت بالاو كارايي اين روشبررسي مي شود

كلمات كليدي:
ترك ، روش درون يابي شعاعي نقطه اي ، ضريب شدت تنش ، توابع غني سازي ، مواد همسانگرد
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تركروش درون يابي شعاعي نقطه ايضريب شدت تنشتوابع غني سازيمواد همسانگردروش


RPIMغني


شده


براي


بررسي


دوبعدي


ترك


مود


اول


در


مصالح


همسانگرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

دانلود پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان

دانلود مبانی نظری عملکرد و مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه رشته مدیریت با عنوان بررسی نقش مدیریت دانش و کارآفرینی

پاورپوینت ایمنی در مدارس

دانلود پایان نامه تعیین زمان بهینه جهت اجرای روکش راهها

پرسشنامه انگيزش شغلي حبيبي

صادق هدایت و ادبیات جدید فارسی

بررسي پايداري ديناميكي سدهاي خاكي تحت تاثير شكل هسته ناتراوا

بررسی شیوع آکنه درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19 14 سال شمال