دانلود رایگان


بررسی تاثیر سقف در فرکانسها و شکل مودهاي ارتعاشی مخازن سقف ثابت نگهداري مایعات - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تاثیر سقف در فرکانسها و شکل مودهاي ارتعاشی مخازن سقف ثابتن گهداري مایعات

دانلود رایگان بررسي تاثير سقف در فركانسها و شكل مودهاي ارتعاشي مخازن سقف ثابتنگهداري مايعات Fulltext
نويسنده:
[ مسلم اميري ] - استاديار گروه مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
خلاصه مقاله:

در اين مقاله تاثير سقف يك مخزن استوانهاي در شكل مودها و فركانسهاي ارتعاشي مودهاي محوري، محيطي و قائم آن مورد بررسي قرار گرفتهاست. مخزن در نظر گرفته شده 1 مخزن فلزي روزميني لاغر است كه داراي ارتفاع و قطر برابر 12/19متر ميباشد. مدل عددي اين مخزن با درنظر گرفتن اندركنش سيال-سازه در محيط نرم افزار اجزاء محدودANSYS تهيه شده است. براي بررسي تاثير سقف، مدل مخزن در 2 حالت داراي سقف و بدون سقف (روباز) ساخته شده است. با توجه به نتايج تحقيق، مشاهده شد كه تاثير سقف در فركانس ارتعاش مودهاي محوري و قائم مخزن قابل صرفنظر مي باشد در حاليكه تاثير آن در فركانس ارتعاش مودهاي مودهاي محيطي قابل توجه است. ديگر نتيجه بدست آمده اين است كه سقف مخزن داراي تاثير زيادي در شكل مودهاي ارتعاشي محيطي آن است.

كلمات كليدي:
مخازن نگهداري مايعات، جرم افزوده، اندركنش سيال-سازه، فركانس ارتعاش، شكل مود.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مخازن نگهداري مايعاتجرم افزودهاندركنش سيال


سازهفركانس ارتعاششكل مودبررسی


تاثیر


سقف


در


فرکانسها


و


شکل


مودهاي


ارتعاشی


مخازن


سقف


ثابت


نگهداري


مایعات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مهارت های ارتباط زناشویی

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

ارزيابي تغييرات مقاومت بتن خودتراكم حاوي زئوليت درديوار بتني

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

معرفی گیاهان

مجموعه اول مقالات مدیریت انرژی

کتاب عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای) – نقشه کشی معماری

دانلود پایان نامه تهيه طرح عملياتي مديريت حوادث رانش ريزش بهمن (پيشگيري و آمادگي براي مقابله با آن

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی hss

بررسی ارتباط بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان افسردگی کودکان آنها