دانلود رایگان


مقایسه نشست و ظرفیت باربري پیهاي حلقوي بتنی و حلقوي سنگریزهاي براي مخازن نفت و گاز - دانلود رایگاندانلود رایگان مقایسه نشست و ظرفیت باربري پیهاي حلقوي بتنی و حلقوي سنگریزهاي براي مخازن نفت و گاز

دانلود رایگان مقايسه نشست و ظرفيت باربري پيهاي حلقوي بتني و حلقوي سنگريزهاي براي مخازن نفت و گاز Fulltext
نويسنده:
[ محمدحسين زارع ] - كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي، دانشكده آب و محيط زيست، دانشگاه صنعت آب و
خلاصه مقاله:

با توجه به كاربرد زياد پيهاي رينگي در زمينههاي مختلف از قبيل پي مخازن ذخيره نفت و گاز، سازههاي ذخيره آب، سيلوها و برجهاي ارتباطي ومخابراتي، موضوع نشست و ظرفيت باربري اين نوع پيهاي سطحي از اهميت زيادي برخوردار ميباشد. در اين مقاله به بررسي نشست و ظرفيت باربريپيهاي خاكي با ديواره حلقوي بتني و ديواره حلقوي سنگريزهاي براي مخازن ذخيره گاز پرداخته شده است. در تحليل ظرفيت باربري و ميزان نشستپيهاي خاكي با ديواره حلقوي، متغيرهاي زيادي از قبيل زبري كف پي، نسبت شعاع داخلي و بيروني پي، مصالح، و بارهاي وارد نقش بسزايي دارندكه در اين مقاله مورد بررسي و تحقيق واقع شدهاند. به منظور انجام تحليل از نرمافزار المان محدودABAQUS استفاده شده است و نتايج اين دو نوع پي با يكديگر مقايسه شده است. در اين تحقيق هر دو نوع پي تحت شرايط يكسان بارگذاري مخازن مورد آناليز قرار گرفتهاند

كلمات كليدي:
نشست، ظرفيت باربري، پي خاكي با ديواره حلقوي، نرم افزار آباكوس
پرداخت و دانلود برچسب ها:

نشستظرفيت باربريپي خاكي با ديواره حلقوينرم افزار آباكوسمقایسه


نشست


و


ظرفیت


باربري


پیهاي


حلقوي


بتنی


و


حلقوي


سنگریزهاي


براي


مخازن


نفت


و


گاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تحلیلی تغییرات سرعت موج برشی در خاك پشت دیوارهاي حایل صلب طره اي و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زل

پرسشنامه پایان نامه پرسشنامه سبک های هویت بروزنسکی

پرسش نامه در مورد محصول سيب درختي

مقاله cmm و rup

%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7 %D9%87%D9%88%D8%B4 %D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

پردازش tini از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ

تحقیق نخود

معیار های همسر گزینی

تحقیق رشته روانشناسی روانشناسی تبلیغات