دانلود رایگان


تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل بیرون کشیدگیتسمه هاي فولادي به کار رفته در دیوارهاي حائل مسل - دانلود رایگاندانلود رایگان تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل بیرون کشیدگیتسمه هاي فولادي به کار رفته در دیوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال

دانلود رایگان تعيين منحني توزيع ضريب اطمينان در مقابل بيرون كشيدگيتسمه هاي فولادي به كار رفته در ديوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالي توزيع نرمال Fulltext
نويسنده:
[ سيدآپتين آتش زر ] - دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشگاه آزاد واحد استهبان
خلاصه مقاله:

يكي از انواع ديوارهاي حائل مسلح از تركيب خاك وتسمه هاي گالوانيزه بدست مي آيد. گسيختگي در تسمه ها به دو صورت پارگي و بيرون كشيدگي مي تواند رخ دهد . تعيين ضريب اطمينان در مقابل گسيختگي از مهم ترين بخش هاي محاسباتي مي باشد كه همواره با منابع مختلف عدمقطعيت همراه است. قسمتي از اين عدم قطعيت ناشي از تغييرات خصوصيات توده خاك در نقاط مختلف آن مي باشد. روش هاي قطعيDeterministic)طراحي تسمه ها, ضريب اطمينان را با استفاده از مقادير ثابت پارامترها محاسبه مي كنند كه حاصل آن تنها يك مقدار ضريب اطمينان در مقابل گسيختگي تسمه ها مي باشد. با استفاده از روش هاي احتمالاتي مي توان منحني توزيع ضريب اطمينان را بدست آورد كه در نتيجه آن نحوه تغييرات, حدود تغييرات و ساير مسائل مربوط به آن در صورت تغيير در مقادير پارامترهاي موثر قابل بررسي خواهد بود. در اين مقاله به محاسبه منحني توزيع ضريب اطمينان در مقابل بيرون كشيدگي تسمه ها با استفاده از توابع احتمالي توزيع نرمال پرداخته شده است. به منظور انجام محاسبات برنامه اي در محيط نرم افزارMATLAB نوشته شده و يك مثال با استفاده از آن بررسي شده است. در نهايت مقايسه اي بين نتايج حاصل از اين روش و روش مونت كارلو ارائه گرديده كه گواهي بر دقت و صحت روش مورد استفاده مي باشد.

كلمات كليدي:
ديوار حائل مسلح, ضريب اطمينان, توزيع نرمال, روش مونت كارلو
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ديوار حائل مسلحضريب اطمينانتوزيع نرمالروش مونت كارلوتعیین


منحنی


توزیع


ضریب


اطمینان


در


مقابل


بیرون


کشیدگیتسمه


هاي


فولادي


به


کار


رفته


در


دیوارهاي


حائل


مسل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مهندسی معکوس

مبانی نظری یادگیری و سازمان یادگیرنده

پروپوزال آماده عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي دانش آموزان

انديشه هاي فيليپ كاتلر

مديريت منابع انساني بهره وري

قانون صدور چك

قانون صدور چك

اینترنت با موبایل

اینترنت با موبایل

تحقیق رشته حسابداری مدل قیمت گذاری آربیتراژ