دانلود رایگان


بررسی ویژگیهاي خاص ژئوتکنیکی زمینهاي ساحلی شمال ایران مشکلات اجرایی و راهکارها - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ویژگیهاي خاص ژئوتکنیکی زمینهاي ساحلی شمال ایران، مشکلات اجرایی و راهکارها

دانلود رایگان بررسي ويژگيهاي خاص ژئوتكنيكي زمينهاي ساحلي شمال ايران، مشكلات اجرايي و راهكارها Fulltext
نويسند‌گان:
[ جلال كاظمي ] - دانشجوي كارشناسيارشد مكانيك خاكوپي، دانشگاه صنعتي اصفهان[ محمود وفائيان ] - استاد دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان[ محمدعلي روشن ضمير ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان
خلاصه مقاله:

آگاهي از ويژگيهاي ژئوتكنيكي خاك هر منطقه و پارامترهاي مشخصه لايههاي خاك در برآورد معيارهاي طراحي، تخمين هزينه، مشكلات و محدوديتهاي پروژه، درفاز صفر و عمر مفيد آن، بسيار مهم ميباشد. لذا هدف تحقيق حاضر، ارائه يك ديدگاه كلي از ويژگيهاي عمومي خاكمنطقه بوده، ضمن اينكه به مشخصههاي منحصربهفرد ژئوتكنيكي و نيز مشخصات عمومي منطقه كه نوعا در ويژگيهاي ژئوتكنيكي موثرند،پرداخته ميشود. دراين راستا برخي مشكلات ناشي از ويژگيهاي خاص ژئوتكنيكي خاك منطقه موردارزيابي قرارگرفته و راهحلهاي متداول مناسب جهت رفع اين مشكلات، دستهبندي شد. در ادامه با بررسي بيش از 60 گمانه شناسايي، ضمن تعيين محدوده تغييرات سطح آب زيرزميني، نوع غالب خاك منطقه بهدستآمد و نتايج به صورت آماري ارائه گرديد

كلمات كليدي:
ويژگيهاي ژئوتكنيكي، زمينهاي ساحلي، مشكلات اجرايي، مطالعه آماري، نوع خاك
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ويژگيهاي ژئوتكنيكيزمينهاي ساحليمشكلات اجراييمطالعه آمارينوع خاكبررسی


ویژگیهاي


خاص


ژئوتکنیکی


زمینهاي


ساحلی


شمال


ایران،


مشکلات


اجرایی


و


راهکارها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%B1 %D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF %D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4 %D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87 %D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%B1 %D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF %D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4 %D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87 %D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF

تحقیق رشته مکانیک چرخ دنده‌ها

تأثیر نسبت خیز به دها نه و نسبتپیش تنیدگی روي مشخصات دینامیکی چلیک هاي کش بستی

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت خدمات اعتماد ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان

دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته اقتصاد

نقش و مفهوم «فضا» در بازآفريني نظريه معماري و علوم اجتماعي

پروژه رشته کامپیوتر کیفیت سرویس های در اینترنت quality of services in internet

دانلود تحقیق ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك