دانلود رایگان


بررسی ارتباط بین زاویه اصطکاك داخلی و درصد کلوخه هاي رسی و دانه هاي سست در مصالح درشت دانه سدهاي خاک - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ارتباط بین زاویه اصطکاك داخلی و درصد کلوخه هاي رسی و دانه هاي سست در مصالح درشت دانه سدهاي خاکی

دانلود رایگان بررسي ارتباط بين زاويه اصطكاك داخلي و درصد كلوخه هاي رسي و دانه هاي سست درمصالح درشت دانه سدهاي خاكي Fulltext
نويسند‌گان:
[ فرهنگ فرخي ] - استاديارگروه عمران دانشكده فني دانشگاه زنجان ، زنجان[ مهدي شهيدي ] - مدرس گروه عمران دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده
خلاصه مقاله:

مصالح درشت دانه قسمت عمده اي از حجم بدنه سدهاي خاكي را تشكيل مي دهد، لذا هزينه هاي قابل توجهي از ساخت سد هاي خاكي به تامين مصالح پوسته سد اختصاص دارد. از آنجائيكه انجام آزمايشات سه محوري و برش مستقيم نياز به زمان و هزينه نسبتا زيادي دارد، لذا در صورتي كهبتوان با استفاده از خصوصيات فيزيكي سنگدانه ها، درصد كلوخه هاي رسي و دانه هاي سست و...، پارامترهاي مقاومت برشي را برآورد نمود، آنگاهدر زمان و هزينه هاي آزمايشات مذكور صرفه جويي بسزائي بعمل خواهد آمد. در پژوهش حاضر، با استفاده از نتايج آزمايشات انجام شده بر روي منابع قرضه درشت دانه سدهاي مختلف، تحليل هاي آماري لازم صورت گرفته است. در تحليل هاي آماري مذكوراز نتايج آزمايشات برش مستقيم و سه محوري استفاده شده است. نتايج تحليل هاي آماري مذكور نشان مي دهد كه بين درصد كلوخه هاي رسي و دانه هاي سست و زاويه اصطكاك داخلي مصالح درشت دانه ارتباط معناداري وجود دارد

كلمات كليدي:
مصالح درشت دانه، زاويه اصطكاك داخلي، درصدكلوخه هاي رسي ودانه هاي سست، سدخاكي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مصالح درشت دانهزاويه اصطكاك داخليدرصدكلوخه هاي رسي ودانه هاي سست


سدخاكيبررسی


ارتباط


بین


زاویه


اصطکاك


داخلی


و


درصد


کلوخه


هاي


رسی


و


دانه


هاي


سست


در


مصالح


درشت


دانه


سدهاي


خاک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آزمایش تست موتور تک سیلندر بنزینی

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازاریابی داخلی

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%88 %D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

امنیت شبکه

دانلود تحقیق معرفی گیاهان

پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر بازاریابی درونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازار

پروپوزال رشته مدیریت ورزشی در مورد خلاقیت در دبیران تربیت بدنی

کاربرد سامانه و مجموعه های فازی در پهنه بندی دمایی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مسکن و طراحی مسکن مطلوب

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق بیع الکترونیکی در نظام حقوقی