دانلود رایگان


محاسبه تغيير مكان لرزهاي شيب هاي خاكي بر اساس روش قطعات افقي hsm - دانلود رایگاندانلود رایگان محاسبه تغيير مكان لرزهاي شيب هاي خاكي بر اساس روش قطعات افقي HSM

دانلود رایگان محاسبه تغيير مكان لرزهاي شيب هاي خاكي بر اساس روش قطعات افقي HSM Fulltext
نويسند‌گان:
[ بابك حيدري ] - دانشجوي كارشناسيارشد مكانيك خاك و پي، دانشگاه خوارزمي تهران[ عباس خليل پاشا ] - كارشناسارشد مكانيك خاك و پي، دانشگاه خوارزمي تهران[ سارا متوليان ] - دانشجوي كارشناسيارشد مكانيك خاك و پي، دانشگاه نوشيرواني بابل
خلاصه مقاله:

محاسبه تغييرمكان نقشحائز اهميتي در طراحي بهينه تحت بارگذاري لرزهاي دارد. روش هاي مبتني بر محاسبه فشار فعال لرزهاي به تنهايي نمي تواند منجر به طرح مناسبي شود. در اين تحقيق با استفاده از اصول تعادل حدي، تغيير مكان لرزهاي شيب هاي مسلح نشده برآورد شده است. هدف اصلي تحقيق، ارائه راهكاري جديد براي محاسبه تغيير مكان ماندگار شيب هاي مسلح نشده به روش قطعات افقي مي باشد. روشي كه در اين تحقيق مورد استفاده واقع شده است،روش قطعات افقي مي باشد. روش تحليلي مورد استفاده بر اساس تئوري تعادل حدي وتقسيم گوه گسيختگي بحراني به قطعات افقي مي باشد، بطوريكه همتعادل نيروهاي داخلي و هم نيروهاي خارجي ارضاءگردد. همچنين تاثيرپارامترهاي مختلف مثل وزن مخصوص خاك ، ارتفاع شيب و چسبندگي خاك بر شتاب تسليمky بررسي شده است. در ادامه اين تحقيق مقدار تغيير مكان ماندگار براي 3 دسته شتاب نگاشت مربوط به زلزله حوزه نزديك ايمپرييال ولي وزلزله هاي حوزه دور لوما پرييتا وكوبه محاسبه شده و نتايج حاصله مربوط به اين زلزله ها موردمقايسه قرارمي گيرد. درنهايتاعتبار نتايج روش قطعات افقي ارائه شده با استفاده از نتايج دو روش معتبر تحليلي ارزيابي شده و همخواني مناسبي بين اين نتايج مشاهده گرديده است.

كلمات كليدي:
تغيير مكان لرزهاي ، شيب خاكي، تعادل حدي،روش قطعات افقي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

تغيير مكان لرزهايشيب خاكيتعادل حديروش قطعات افقيمحاسبه


تغيير


مكان


لرزهاي


شيب


هاي


خاكي


بر


اساس


روش


قطعات


افقي


HSM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله ترجمه شده يك روش مشاوره از راه دور سيار برای خدمات مراقبت خانگی a mobile teleconference

طرح لایه باز بنر فوتی و عرض تسلیتی

تحقیق تاثیر دعا

دفترچه آخرین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1394 با پاسخنامه

ازمایشگاه فیزیک

دانلود مقاله زيره سبز

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سلامت روان

%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7 %D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA %D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C %D9%88 %D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA %D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموز

تحقیق روانکاری صنعتی