دانلود رایگان


تحليل عددي آزمايش بارگذاري صفحه اي در توده سنگ و مقايسه نتايج آن با روش پيشنهادي isrm - دانلود رایگاندانلود رایگان تحليل عددي آزمايش بارگذاري صفحه اي در توده سنگ و مقايسه نتايج آن با روش پيشنهادي ISRM

دانلود رایگان تحليل عددي آزمايش بارگذاري صفحه اي در توده سنگ و مقايسه نتايج آن با روش پيشنهادي ISRM Fulltext
نويسند‌گان:
[ آرش خدابخشي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيكسنگ، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، دان[ مسعود شمس الدين سعيد ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيكسنگ، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، دان
خلاصه مقاله:

مدول تغييرشكل پذيري توده سنگيكپارامتر مهم در تعيين رفتار توده سنگ، تحت بارگذاري و باربرداري است. همچنين اين مدول يكي ازپارامترهاي اساسي ورودي اكثر نرم افزارهاي عددي است. بطور كلي براي تحليل نتايج بدست آمده از آزمايش بارگذاري صفحهاي در توده سنگ دوروش بكار ميرود. روش پيشنهاديISRMكه بر مبناي تئوري الاستيسيته استوار است و روشUnal كه از تكنيك حداقل مربعات بمنظور تحليل نتايج استفاده ميكند. به دليل وابسته بودن مدول بدست آمده از آزمايش بارگذاري صفحهاي در توده سنگ به روش تحليل نتايج حاصل از آن، يك بررسي عددي براي مقايسه روشهاي مختلف تحليل نتايج صورت گرفت. در اين تحقيق آزمايش بارگذاري صفحهاي صورت گرفته در گالريآزمايشي نيروگاه برق- آبيFeldseeدر اتريش با نرم افزار تفاضل محدودFLAC ٣D مدلسازي، همچنين شرايط اوليه و مرزي مشابه شرايط واقعي محل اعمال و نتايج حاصله با نتايج واقعي مقايسه ميشوند. با اعمال مدل رفتاري پلاستيك موهر-كلمب، مشاهده شد كه مدول بدست آمده ميتواند تا دو برابر مدول محاسبه شده در روش پيشنهاديISRM باشد.

كلمات كليدي:
مدول تغييرشكل پذيري توده سنگ، آزمايش بارگذاري صفحهاي، روشISRMروش FLAC 3D ،Unal
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مدول تغييرشكل پذيري توده سنگآزمايش بارگذاري صفحهايروشISRMروش FLAC 3D


Unalتحليل


عددي


آزمايش


بارگذاري


صفحه


اي


در


توده


سنگ


و


مقايسه


نتايج


آن


با


روش


پيشنهادي


ISRM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دختران فراری

دانلود گزارش كارآموزي شرح پروسس واحد وينيل استات

بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

ارزیابی ضخامت لایه هاي خاك با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

مبانی و پیشنه تحقیق اثر تحقیق و توسعه بر صادرات فناوری پیشرفته در کشورهای منتخب

پاورپوینت تکیه ها

مبانی و پیشنه تحقیق اثر تحقیق و توسعه بر صادرات فناوری پیشرفته در کشورهای منتخب

پروژه درس طراحی اجزا و استاتیک

دانلود تحقیق سازماندهی منابع اینترنتی و چالش ها و ضرورت ها