دانلود رایگان


بررسي رفتار ديناميكي شالوده دايرهاي مرتعش غيرمدفون با روشهاي عددي (المان محدود) و تحليلي (جرم متمركز - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي رفتار ديناميكي شالوده دايرهاي مرتعش غيرمدفون با روشهاي عددي (المان محدود) و تحليلي (جرم متمركز و نيمفضاي الاستيك) و مقايسه آنها

دانلود رایگان بررسي رفتار ديناميكي شالوده دايرهاي مرتعش غيرمدفون با روشهاي عددي (المان محدود) و تحليلي (جرم متمركز و نيمفضاي الاستيك) و مقايسه آنها Fulltext
نويسنده:
[ جلال كاظمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاكوپي دانشگاه صنعتي اصفهان
خلاصه مقاله:

پيشرفت روزافزون تكنولوژي، تمايل به صنعتيشدن و استفاده از ماشينآلات صنعتي را روزبهروز افزايش دادهاست. بنابراين ايجاد بستري مناسب براي عملكرد بهينه ماشين امري ضروري بوده و گواه اهميت طراحي مناسب شالوده ماشينآلات مرتعش صنعتي ميباشد. در مقاله حاضر رفتارديناميكي شالوده صلب دايرهاي در ارتعاش قائم هارمونيك، هم با روشهاي تحليلي و هم با روش عددي بررسي و مقايسه شده است. روشهايتحليلي شامل دو روش جرممتمركز و نيمفضاي الاستيك و روش عددي مبتني بر المان محدود ميباشد كه خود در دو حالت بررسي ميگردد، كه يكي رفتار خاك را الاستيك خطي فرض كرده و ديگري سطح گسيختگي موهر-كولمب را براي خاك درنظر ميگيرد. با درنظرگرفتن پنجمصالح خاكي با خصوصيات متفاوت، اثر پارامترهايي چون دامنه و فركانس بار ديناميكي، خصوصيات مصالح و ابعاد شالوده بر جابهجايي قائمشالوده بررسي و مقايسه گرديد. با مقايسه استنباط شد كه نتايج روش عددي با معيار موهر-كولمب، نسبت به سه روش ديگر به رفتار واقعي خاك نزديكتر است و اختلاف روشهاي مختلف، با افزايش مدول الاستيسيته خاك و نيز با كاهش بار ديناميكي، كمتر ميشود

كلمات كليدي:
شالوده صلب، بارهارمونيك، جابهجايي قائم، المان محدود، روشهاي تحليلي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

شالوده صلببارهارمونيكجابهجايي قائمالمان محدودروشهاي تحليليبررسي


رفتار


ديناميكي


شالوده


دايرهاي


مرتعش


غيرمدفون


با


روشهاي


عددي


(المان


محدود)


و


تحليلي


(جرم


متمركز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اسلاید آموزشی پی سازی

فایل پاورپوینت بسیار عالی برای آشنایی با متراکم کردن خاک

جزوه مقاومت مصالح 2 دکتر اصغری دانشگاه صنعتی شریف

اسلاید آموزشی پی سازی

جزوه بیوشیمی بخش دوم

شیپ فایل روستاهای اردبیل

تحقیق محافظه كاري در گزارشگري مالي و هزينه سرمايه

تحقیق آجر

پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط آگاهی کارکنان بانک در تعامل با مشتریان از اهداف سازمان

تحقیق رشته عمران تحليل حرارتي و مكانيكي جوش