دانلود رایگان


برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران - دانلود رایگاندانلود رایگان برآورد پارامترهاي لرزه خيزي و ارزيابي خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران Fulltext نويسند‌گان: [ سيدمهدي حسيني ] - استاديار گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ محمدمصطف...

دانلود رایگان برآورد پارامترهاي لرزه خيزي و ارزيابي خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدمهدي حسيني ] - استاديار گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ محمدمصطفي وحيددستجردي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت اباد، گروه معماري، اصفهان، ايران[ مهدي يعقوبيان ] - دانشجو كارشناسي ارشد عمران- مهندسي زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد ا
خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در اين مقاله، ناحيه مهران و به مركزيت مهران مي باشد كه در ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس قراردارد. مجموعه اي از داده هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زمان از چند قرن پيش تا به امروز تا شعاع 200 كيلومتري به كار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 150 كيلومتري شهر مهران مدل شده اند. براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي از روش ( 20Kijko استفاده شده است. با استفاده از 3 رابطه كاهندگي مختلف امبرسيز، نوروزي و ولز و كوپر اسميت بزرگاي محتمل براي هر گسل را بدست آورده و سپس محاسبات بيشينه شتاب رويسنگ بسترPGAدر مركز شهرمهران با استفاده از روابط كاهندگي 197 Niazi & Bozorgnia و Domes and Moore، Donovan_1991 بدست آمده است.

كلمات كليدي:
برآورد پارامترهاي لرزه خيزي و ارزيابي خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدمهدي حسيني ] - استاديار گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ محمدمصطفي وحيددستجردي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت اباد، گروه معماري، اصفهان، ايران[ مهدي يعقوبيان ] - دانشجو كارشناسي ارشد عمران- مهندسي زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد ا
خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در اين مقاله، ناحيه مهران و به مركزيت مهران مي باشد كه در ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس قراردارد. مجموعه اي از داده هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زمان از چند قرن پيش تا به امروز تا شعاع 200 كيلومتري به كار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 150 كيلومتري شهر مهران مدل شده اند. براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي از روش ( 20Kijko استفاده شده است. با استفاده از 3 رابطه كاهندگي مختلف امبرسيز، نوروزي و ولز و كوپر اسميت بزرگاي محتمل براي هر گسل را بدست آورده و سپس محاسبات بيشينه شتاب رويسنگ بسترPGAدر مركز شهرمهران با استفاده از روابط كاهندگي 197 Niazi & Bozorgnia و Domes and Moore، Donovan_1991 بدست آمده است.

كلمات كليدي:
پارامترهاي لرزه خيزي، بيشينه شتاب روي سنگ بسترPGA) روابط كاهندگي ، مهران
پرداخت و دانلود برچسب ها:

پارامترهاي لرزه خيزيبيشينه شتاب روي سنگ بسترPGA


روابط كاهندگيمهرانبرآورد


پارامترهاي


لرزه


خیزي


و


ارزیابی


خطر


رخداد


زلزله


در


محدوده


ي


مهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیل دینامیکی شبکه دولایه فضاکار تحت بارهاي جرثقیل

پاورپوینت متابولیسم چربی ها

بررسی پارامتریک خصوصیات لرزه اي ساختمان هاي فولادي بهسازي شده با استفاده از بادبند کمانش ناپذیر

دانلود پرسشنامه سبک اسنادی کودکان

دانلود تحقیق بتن غلتکی

%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA %D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C %D8%AF%D8%B1 50 %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF powerpoin ppt

تحقیق چیلر و رادیاتور

تحقیق چیلر و رادیاتور

آموزش جهت یابی از روی اشیاء

بررسی و تحلیل میزان آگاهی مهندسین صنعت ساختمان از کاربرد فناوري نانو در ساخت ابنیه شهر تهران