دانلود رایگان


بررسی طیف پاسخ فرکانس زمان در تحلیل لرزه اي سازه ها - دانلود رایگاندانلود رایگان كاربرد ميراگرجرمي نيمه فعال در كاهش پاسخ ديناميكي سكوي جكت سيري Fulltext نويسند‌گان: [ تورج تقي خاني ] - عضو هيئت علمي و استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركب[ سميرا بابايي ] - ...

دانلود رایگان كاربرد ميراگر جرمي نيمه فعال در كاهش پاسخ ديناميكي سكوي جكت سيري Fulltext
نويسند‌گان:
[ تورج تقي خاني ] - عضو هيئت علمي و استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركب[ سميرا بابايي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير[ شيلا آريانا ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير[ آرش يگانه فلاح ] - دانشجوي دكتراي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير
خلاصه مقاله:

در اين مطالعه اثر ميراگر جرمي نيمه فعال(SATMD : Semi Active Tuned Mass Damper در كاهش پاسخ ديناميكي لرزه اي سكوي جكت سيري واقع در خليج فارس مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور ابتدا جكت سيري با استفاده از نرم افزارSACS مدلسازي آناليز گرديد و مشخصات ديناميكي آن بدست آمد. ميراگر جرمي نيمه فعال بكارگرفته شده تركيبي از يك ميراگرجرمي غيرفعالTMD) و دو ابزار كنترلر نيمه فعالMR مي باشد. پس از جانمايي و طراحيSATMDبه منظور بررسي تاثير اين ابزار بر روي ارتعاشات ناشي از تحريك زلزله، پاسخ سكو در دو حالت با و بدون ابزار كنترلر تحت اعمال شتاب نگاشت كوبه به سكو بدست آمد. به منظور كنترل و بهينه سازي عملكردSATMD از الگوريتمLQG بهره گرفته شده است.

كلمات كليدي:
سكوي جكت، خليج فارس، پاسخ ديناميكيSATMD شتاب نگاشت كوبه، الگوريتم LQG
پرداخت و دانلود برچسب ها:

سكوي جكتخليج فارسپاسخ ديناميكيSATMD شتاب نگاشت كوبهالگوريتم LQGبررسی


طیف


پاسخ


فرکانس-


زمان


در


تحلیل


لرزه


اي


سازه


ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پرسشنامه كيفيت زندگي

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

پروژه کارشناسی تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان

کارآموزی و پروژه اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان در قالبdocx در 44 صفحه

تحقیق رشته فیزیک فناوری های بهره گیری از انرژی هسته ای‎

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C %D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %D9%88 %D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86

مهندسی معکوس

پرسشنامه احساس تنهایی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C %D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %D9%88 %D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86