دانلود رایگان


تعيين بهترين شتاب طيفي جهت تخمين تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشي فولادي با تعداد طبقات مختلف - دانلود رایگاندانلود رایگان تعيين بهترين شتاب طيفي جهت تخمين تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشي فولادي با تعداد طبقات مختلف Fulltext نويسند‌گان: [ مهدي مهدوي عادلي ] - استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، گروه عمران، شو...

دانلود رایگان تعيين بهترين شتاب طيفي جهت تخمين تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشي فولادي با تعداد طبقات مختلف Fulltext
نويسند‌گان:
[ مهدي مهدوي عادلي ] - استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ايران[ سامان اسدي ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ايران
خلاصه مقاله:

در روش نوين طراحي بر اساس عملكرد، كه در حال حاضر مطمئنترين روش در طراحي لرزهاي ساختمانها محسوب ميگردد، رفتار سازه در قالب يك سطح عملكردي، يك ظرفيت و يك تقاضا تعريف ميگردد كه در اين ميان، تخمين تقاضا بواسطه عدمقطعيت و تصادف فراواني كه در زلزلهو پاسخ سازه به آن وجود دارد، يك چالش واقعي محسوب ميگردد. در اين تحقيق، با توجه به اهميت بسيار زيادي كه تخمين تقاضاي لرزهايدارد، به ارزيابي دقت شتابهاي طيفي در زمانهاي تناوب مختلف به عنوان شاخص شدت در تخمين تقاضاي لرزهاي قابهاي خمشي فولادي پرداخته شده است. نتايج حاصل نشان ميدهند كه بر خلاف انتظار، شتاب طيفي مود اول در تمام قابها بهترين شاخص شدت محسوب نميگردد و در برخيموارد شتاب طيفي مود دوم تخمينزننده بهتري است. همچنين مدل احتمال فروريزش چندان به شاخص شدت حساس نميباشد.

كلمات كليدي:
طراحي بر اساس عملكرد، تخمين تقاضاي لرزهاي، شتاب طيفي، تحليل ديناميكي افزاينده، قاب خمشي فولادي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

طراحي بر اساس عملكردتخمين تقاضاي لرزهايشتاب طيفيتحليل ديناميكي افزايندهقاب خمشي فولاديتعيين


بهترين


شتاب


طيفي


جهت


تخمين


تقاضاي


لرزهاي


در


قابهاي


خمشي


فولادي


با


تعداد


طبقات


مختلف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی

چرخه آب در طبيعت

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF %D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D8%A8%D9%87 %D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF

دانلود پاورپوینت بررسي رابطه سبك‌هاي رهبري با رضايت شغلي دبيران

مقایسه تحول شناختی بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

دانلود پاورپوینت آماده رشته حقوق با عنوان بزهکاری

مقاله مروری رشته عمران کاربرد بادبندهای واگرا در سازه فلزی

تحقیق رشته فیزیک انبرک های نوری

بهره برداري تفريحي از درياچه هاي پشت سد مطالعه موردي سد فريمان

مقاله مروری رشته عمران کاربرد بادبندهای واگرا در سازه فلزی