دانلود رایگان


دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

دانلود رایگان مدیریت دانش....
2-2-1- مفهوم دانش و انواع آن
2-2-1-1- داده
2-2-1-2- اطلاعات...
2-2-1-3- دانش....
2-2-1-4- معرفت...
2-2-2- هرم دانش....
2-2-3- انواع دانش
2-2-4- سبک های ایجاد و تبدیل دانش
2-2-4-1- جامعه پذیري از دانش ضمنی به دانش ضمنی..
2-2-4-2- بیرونی سازي از دانش ضمنی به دانش صریح
2-2-4-3- انتشارسازي يا ترکیب از دانش صریح به دانش صریح
2-2-4-4- درونی سازي از دانش صریح به دانش ضمنی..
2-2-5- شکاف دانش
2-2-5-1- برون سازی..
2-2-5-2- ارتباط..
2-2-5-3- درونی سازی..
2-2-5-4- اجتماعی شدن.
2-2-5-5- مکان یابی و کسب دانش صریح بیرونی جدید برای گروه
2-2-5-6- مکان یابی و کسب دانش ضمنی بیرونی برای گروه
2-2-5-7- ایجاد دانش جدید برای گروه
2-2-6- سازمان دانش مدار.
2-2-6-1- ایجاد سازمان دانش مدار.
2-2-6-2- خطرات و دام‌ها
2-2-7- مفهوم مدیریت دانش، فرآیندها و مزایای آن
2-2-7-1- تعاریفی از مدیریت دانش....
2-2-7-2- رشد و توسعه مدیریت دانش....
2-2-7-2-1- کوچک سازی..
2-2-7-2-2- توسعه تکنولوژی..
2-2-7-3- فرآیندهای مدیریت دانش....
2-2-7-3-1- شناسایی نیاز به دانش....
2-2-7-3-2- شناسایی دانش....
2-2-7-3-3- تحصیل دانش....
2-2-7-3-4- خلق دانش....
2-2-7-3-5- ذخیره سازی و سازماندهی دانش
2-2-7-3-6- تسهیم و انتقال دانش....
2-2-7-3-7- کاربرد دانش
2-2-7-4- مزایاي مدیریت دانش
2-2-7-5- مدل‌هاي مديريت دانش....
2-2-7-5-1- مدل كلي ساختار نظام‌هاي مديريت دانش
2-2-7-5-2- مدل مديريت دانش بنيادي در سازمان
2-2-7-5-3- مدل راهبردي مديريت دانش....
2-2-7-5-4- مدل چهار حلقه اي مديريت دانش
2-2-7-5-5- مدل چرخه حيات دانش....
2-2-7-6- اهميت و ضرورت مديريت دانش در سازمان‌هاي دولتي
2-3-1- پیشینه داخلی..
2-3-2- پیشینه خارجی..
منابعبخش دوم: مدیریت دانش
2-2-1- مفهوم دانش و انواع آن
مفهوم مدیریت دانش براي مدت‌هاي مدیدي به صورت علمی اما غیررسمی مورد استفاده واقع شده است. فقدان یک توافق عمومی در ارائه تعریف مشخص از این مفهوم، به ایجاد آشفتگی و اغتشاش منجر شده است. بنابراین، به منظور درك بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات، دانش و ارتباط میان آن‌ها بپردازیم .
عبارتهای اطلاعات و داده، اغلب به‌جاي عبارت دانش به کار برده می‌شوند.
اما در واقع آن‌ها مفاهیم متفاوتی دارند و درك تفاوت آن‌ها براي انجام یک کار دانش محور بسیار حیاتی و مهم است.
2-2-1-1- داده[1]
داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست. داده‌ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آن‌ها یاد می‌شود. این اجزاء در پایگاه‌هاي داده، ذخیره و مدیریت می‌شود (نوروزیان، 1384). در حقیقت داده‌ها حقایق و واقعیت‌هاي خام هستند، که به خودي خود معنایی ندارند (مختاري و یمین فیروزه، 1383). پیتر دراکر عنوان می‌کند که اطلاعات یعنی داده‌هاي مرتبط و هدف‌دار به بیانی دیگر از نظر او داده‌ها به تنهایی مربوط و هدف‌دار نیستند (داونپورت و پروساك، 1379). داده‌ها داراي اهمیت هستند به خاطر این که شرط لازم و ضروري براي خلق اطلاعات محسوب می شوند (Awad & Ghaziri,2004) .
2-2-1-2- اطلاعات[2]
اطلاعات از قرار گرفتن داده‌ها در یک زمینه یا محیط خاص ایجاد می شود. با افزودن ارزش به داده‌ها، در واقع آن‌ها را به اطلاعات تبدیل می کنیم .ویژگی اطلاعات آن است که می‌توان آن را به‌صورت مستندات مکتوب یا فایل‌هاي موجود در پایگاه داده‌ها نگهداري کرد: مثلاً نوشتن هزینه هر دانش‌آموز در یک دبیرستان و در یک سال تحصیلی خاص به عنوان اطلاعات محسوب می شود (جعفري مقدم،1372، 8). اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده‌ها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، موجب شکل گیري اطلاعات می شود. اطلاعات داده‌هاي ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن است. ارتباط داده‌ها ممکن است بیان کننده اطلاعات باشد. ممکن است صرفاً ارتباط داده‌ها به اطلاعات منجر نگردد مگر این که موجب درك مفهوم آن‌ها باشد. اطلاعات در حقیقت داده‌هاي خلاصه شده را در بر می گیرد که گروه بندي، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند، می توان با بررسی اطلاعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت (نوروزیان، 1384).
اگر بخواهیم معنی واژه مورد بحث را دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر روشن کنیم، باید بگوییم تنها گیرنده می‌تواند مشخص کند که دریافت‌هاي وي واقعاً اطلاعات بوده و او را تحت تأثیر قرار داده است به این ترتیب، ماهیت اطلاعات انتقالی به گیرنده، بیش از آن که به فرستنده مربوط باشد از سوي دریافت‌کننده آن تعیین می‌شود (داونپورت و پروساك، 1379، 109).
2-2-1-3- دانش[3]
دانش عبارت است از افکار و پندارها، فهم و درس‌هاي آموخته شده در طول زمان. دانش فهمیده می‌شود و فرد آن را از طریق تجربه، استدلال، بصیرت، یادگیري، خواندن و شنیدن به دست می آورد.
هنگامی که دیگران دانش خود را با افراد سهیم می کنند، دانش گسترش می یابد و هنگامی که دانش فرد با دانش دیگران ترکیب می شود، دانش جدیدي به وجود می آید. دانش ماهیتی فردي دارد، زیرا با ارزش‌ها و باورهاي افراد و ادراك آن‌ها از جهان و دیگران، در ارتباط متقابل قرار دارد. به علاوه، دانش در بافت و زمینه روابط بین فردي ظاهر می ‌شود. دانش غنی تر و معنادارتر از اطلاعات است (دي بات، 1383،78).
وقتی که اطلاعات تحلیل، پردازش و وارد متن می‌شود تبدیل به دانش می‌شود (ال میلر و موریس،1383). دانش مخلوط سیالی است از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات و نگرش‌هاي نظام یافته است که چارچوبی براي ارزشیابی و بهره‌گیري از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌‌دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می‌آید و به کار می‌رود (Ladd & waed,2002). این تعریف، از اول مشخص می‌کند که دانش، ساده و روشن نیست، مخلوطی از چند عامل متفاوت است، سیالی است که در عین‌حال ساخت‌هاي مشخصی دارد و درنهایت این که ابهامی و شهودي است و به‌همین علت به‌راحتی نمی‌‌توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به‌صورت تعریفی منطقی عرضه کرد (امانتی، 1381 ، 2).

[1] Data
[2] Information
[3] Knowledge


فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 63
فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش


مبانی نظری مدیریت دانش


دانلود مبانی نظری مدیریت دانش


مدیریت دانش


مدیریت


دانشدانلود


فایل


مبانی


نظری


مدیریت


دانش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط فشاررواني با پيشرفت تحصيلي

%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87 %D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C %D9%88 %D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1

دانلود تحقیق کمک پایان نامه بتن concrete

دانلود پاورپوینت ماشین آلات منابع طبیعی

ماشین حساب بورسی

شبیه سازی عددی هیدرودينامیك امواج منظم در اطراف موج شکنهای شناور ثابت

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به وسواس

نقشه اتوکد شهر میاندوآب با جزئیات کامل با فرمت dwg

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران