دانلود رایگان


کتاب پیدایش حیات - دانلود رایگاندانلود رایگان چگونگی حیات ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﯼ ﻣﻮﺟﻮدات واﺟﺪ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﯼ ﭼﻴﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﻳﯽ اﻧﺪﻳﺸﺪ ﺁن ﻣﯽ . در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻄﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ، ﻣﻠﺖ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ اﻧﺪ.

دانلود رایگان

کتاب پیدایش حیات

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﮐﺪام ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﻳﮑﯽ زﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺰ ﻧﺒﻮد ﺁﻳﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ از ﻣﺎدﻩ ﺑﻴﺠﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ هﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ؟ ﻣﺮغ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ؟ ﻣﻮﻟﮑﻮل RNA ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ، RNA ﺟﻬﺎن اﻧﺮژﯼ، اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ RNA از DNA ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮل هﺎ ﭘﺮوﮐﺎﻳﻮﺗﻬﺎ اﻧﺮژﯼ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﻬﺎ اﻧﺮژﯼ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ هﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﮐﻠﻮﻧﯽ هﺎ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎدهﺎﯼ ﺑﯽ اﺳﺎس اﻧﺘﻘﺎد هﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻳﻦ هﺎ ﺧﻴﺎل ﭘﺮدازﯼ اﺳﺖ زﻳﺴﺖ زاﻳﯽ ﺗﺼﺎدف ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﭘﻴﺪاﻳﺶ در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ -------------------------------------------------------

اهﻤﻴﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺶ از ﺁن ﮐﻪ درﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﺎزﻩ ﺑﺎﺷﺪ، در ﮐﺸﻒ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ ﯼ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن اﺳﺖ.

وﻳﻠﻴﺎم ﺑﺮاگ

هﺎﺳﺖ روش ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ هﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ هﺎﺳﺖ، روش دﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ هﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ .

دﻳﻮﻳﺪ ﺑﺮوﮐﺲ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

چگونگی حیات ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﯼ ﻣﻮﺟﻮدات واﺟﺪ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﯼ ﭼﻴﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﻳﯽ اﻧﺪﻳﺸﺪ ﺁن ﻣﯽ . در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻄﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ، ﻣﻠﺖ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ اﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭼﻴﺰﯼ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﻪ زودﯼ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮔﺮوهﯽ از اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران را در اﺛﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ . اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ از دﻳﺮﺑﺎز ذهﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﻣﺘﻔﮑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﭘ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮋوهﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮﯼ ﻣﯽ .

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﯼ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎت را ﭼﺎرﻟﺰ داروﻳﻦ در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ اراﺋﻪ ﮐﺮد . ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ، ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ از ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل اوﻟﻴﻪ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل هﺎﯼ اوﻟﻴﻪ از ﺷﺪ ﮐﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺳﭙﺮدﻩ . ﻓﺮﺿﻴﻪ ﯼ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت از ﻣﺎدﻩ ﺑﻴﺠﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ ﭘﮋوهﺶ هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ در ﺑﺎرﻩ ﯼ ﺁن اداﻣﻪ دارد.

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ﻣﺒﺤﺜﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ درﮎ ﺟﺮﺋﻴﺎت ﺁن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻴ دارد ﻮﺷﻴﻤﯽ و ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﮏ . در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎﻳﯽ ﮐﻠﯽ از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت اراﺋﻪ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ، در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺶ، اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺗﺼﺎدف ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ را .

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت از ﻣﺎدﻩ ﯼ ﺑﻴﺠﺎن ﺑﺎ ادﻋﺎهﺎﯼ دﻳﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻘﺖ، ﻳﺎ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ)ن. ﮎ ﺗﻌﺎرض هﺎﯼ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﯼ ﺗﮑﺎﻣﻞ و دﻳﻦ ( اﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ، ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ و ﺗﺤﺮﻳﻒ دﻳﻨﺪاران ﺑﻮدﻩ . ﺑﺮﺧﯽ

www.secularismforiran.com 3

ﻣﺆﻣﻨﺎن هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ )ﺗﮑﺎﻣﻞ هﻔﺖ ﻧﻘﺪ ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ( در ، ﻣﻮرد ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدهﺎﯼ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪ . در اﻧﺘﻬﺎﯼ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎدهﺎﯼ ﺑﯽ اﺳﺎس ﺧﻮاهﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺳﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ

:اﺳﺖ (Creation) ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻴﺎت را ﺧﺎﻟﻘﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ .دارد اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﻓﺪار را . ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﺑﺎور ﺳﻪ دﺳﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ . ﮔﺮوﻩ اول ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﻠﻘﺖ را ﻳﮑﺒﺎرﻩ) ﻣﺜًﻼ در ﻋﺮض ﺷﺶ ﻳﺎ هﻔﺖ روز (ﺧﻠﻘﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎور ﺧﻮد را ﻧﻈﺮﻳﻪ ﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﯽ . ﮔﺮوﻩ دوم ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻤﺘﺮﯼ دارد ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻠﻮل هﺎﯼ اوﻟﻴﻪ را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧ داﻧﻨﺪ ﺎﻟﻖ ﻣﯽ . ﮔﺮوﻩ ﺳﻮم ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺳﻠﻮل اوﻟﻴﻪ را ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ از ﻣﺎدﻩ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺣﻴﺎت از ﻣﺎدﻩ ﯼ ﺑﻴﺠﺎن را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻻهﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ . ﭘﺲ هﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت را ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯼ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را وارد ﻣﺎﺟﺮاﯼ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ﻣﯽ .


:(Extraterrestrial origin or Panspermia) ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج از ﺳﻴﺎرﻩ زﻣﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .


: (Spontaneous Origin) ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻴﺎت در اﺛﺮ واﮐﻨﺶ هﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﯽ از ﻣﺎدﻩ ﺑﻴﺠﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.

ﮐﺪام ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ؟

ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻮن ﻧﻪ ﺁزﻣﻮﻧﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ و ﻧﻪ هﻴﭻ ﺷﺎهﺪﯼ ﮔﻮاﻩ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ ﺁن . ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ اﻳﻨﮑﯽ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ادﻋﺎﯼ ﺧﻮد ارﺋﻪ دهﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮﻩ دادن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ادﻋﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ . ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎهﺎﻳﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ارزﺷﯽ در ﻋﻠﻢ و ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺪارﻧﺪ)ن. ﮎ ﺗﺠﺎهﻞ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﯼ ( . زﻳﺮا اﮔﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد، دﻳﮕﺮﯼ هﺮ ادﻋﺎﯼ دارد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻢ ) .ن. ﮎ ﻋﻠﻢ و ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ


ﺁﻳﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ از ﻣﺎدﻩ ﺑﻴﺠﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ؟

1950 ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ در دهﻪ ،

هﺎروﻟﺪ اورﯼ و

اﺳﺘﻨﻠﯽ ﻣﻴﻠﺮ ﺁزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻳﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﺘﺎن، ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ، ﺁب و هﻴﺪروژن را در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﻠﻴﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ . اﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣًﻼ ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ )ﭘﺬﻳﺮ ﺗﮑﺮار ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁﻟﯽ زﻳﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﯼ ﺁﻻﻧﻴﻦ، ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ، اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﮏ و ﻟﻮﺳﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد زﻣﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ هﻴﺪروژن ﻣﻮﻟﮑﻮل هﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ دﻳﮕﺮﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁدﻧﻴﻦ ) ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﯼ

DNA ﺳﺎﺧﺖ (ﺷﺪ RNA و ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻤﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁزﻣﺎﻳﺶ اورﯼ- 130 ﻣﻴﻠﺮ ﺑﻴﺶ از ﺗﺮﮐﻴﺐ زﻳﺴﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ و ﻧﮑﺘﻪ دوم اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ .اﺳﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم زﻣﺎن اﻧﺪﮎ ﺁزﻣﺎﻳﺶ . ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺁزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﯼ ﻓﺮاواﻧﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و هﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﺎ ﺗﻨﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد زﻳﺴﺘﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﯼ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﮑﻨﺪ

پرداخت و دانلود برچسب ها:


کتاب پیدایش حیات


پیدایش حیات


حیات


چگونگی حیات


ﺧﻠﻘﺖ


تحقيق


پايان نامه


پروژه


دانلود پژوهش


دانلود تحقيق


دانلود جزوه


دانلود مقاله


دانلود پايان نامه


دانلود پروژهکتاب


پیدایش


حیات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پرسش نامه پرخاشگری

دانلود سمینار ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد

مراحل ساخت یک ساختمان

مقایسه روش هاي اختلاطی و حجم سیال براي شبیه سازي عددي اختلاط آب و هوا در جریان غیرریزشی روي سرریزهاي

مقاله ناکارآمدی نظام مالياتی ايران علل و زمينه‌ ها

پروپزال آماده با عنوان تاثیر پیش تیمار فراصوت و آبگیری اسمزی در تسریع خشک کردن انجیر

کتاب معیار های انتخاب همسر

پروپزال آماده با عنوان تاثیر پیش تیمار فراصوت و آبگیری اسمزی در تسریع خشک کردن انجیر

تحقیق تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي cpk و ldh سرم

تحقیق تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي cpk و ldh سرم