دانلود رایگان


دانلود تحقیق کمک پایان نامه انواع مصالح ساختمانی و کاربردهایشان doc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع انواع مصالح ساختمانی و کاربردهایشان.Doc

دانلود رایگان دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع انواع مصالح ساختمانی و کاربردهایشان.Docدانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع انواع مصالح ساختمانی و کاربردهایشان
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 136
فهرست محتوا
سيمان و خواصّ آن
1ـ مقدمه
جهت احداث هر ساختمان مانند واحدهاي مسكوني ، ساختمانهاي اداري ، مراكز آموزشي، سدهاي خاكي و مخزني، راه‌هاي گوناگون، تأسيسات دريايي و ... عوامل گوناگون مورد مطالعه قرار مي‌گيرند كه نتيجه هر مطالعه، انتخاب پرامتر ويژه‌اي در آن زمينه است. از جمله زمينه‌هايي كه در هر عمليات ساختماني بايد بررسي شود، مصالح مصرفي آن پروژه است. با عنايت به اهميت اين مطلب، هدف از فراگيري درس مصالح ساختماني ً آشنايي با روش توليد، خواص و كاربردهاي انواع گوناگون مصالح كسب توانايي جهت انتخاب مناسب آنها با توجه به مقتضيات هر پروژه ً مي‌باشد...
1ـ1ـ مبناي انتخاب مصالح
1ـ2ـ انواع مصالح ساختماني
1ـ2ـ1ـ سراميكها
1ـ2ـ2ـ مصالح فلزي
1ـ2ـ3ـ مواد آلي
2ـ سيمان
2ـ1ـ تاريخچه سيمان پرتلند
2ـ2ـ توليد سيمان پرتلند
2ـ2ـ1ـ انتخاب محل براي احداث كارخانه
2ـ2ـ2ـ استخراج و انتقال مواد اوليه
2ـ2ـ3ـ سنگ شكن
2ـ2ـ4ـ دپوي مصالح
2ـ2ـ5ـ آسياب گلوله‌اي
2ـ2ـ6ـ تهيه خوراك كوره
2ـ2ـ6ـ1ـ روش تر
2ـ2ـ6ـ2ـ روش نيمه تر
2ـ2ـ6ـ3ـ روش نيمه خشك
2ـ2ـ6ـ4ـ روش خشك
2ـ2ـ 7ـ كوره
2ـ2ـ7ـ1ـ كوره قائم
2ـ2ـ7ـ2ـ كوره گردنده افقي
2ـ2ـ8 ـ جلوگيري از اتلاف انرژي
2ـ جريان هواي گرم از پايين به بالا
2ـ2ـ8 ـ1ـ پيش گرم‌كن
2ـ2ـ8 ـ2ـ پيش كلسينه كن
2ـ2ـ8 ـ3ـ كولر زنجيري
2ـ2ـ8 ـ4ـ كولر اقماري
2ـ2ـ9ـ فيلترهاي الكترواستاتيك
2ـ2ـ10ـ آسياب نهايي كلينكر
2ـ3ـ انتقال سيمان به محل مصرف
1ـ پاكتي
2ـ فله‌اي
2ـ4ـ فساد سيمان
2ـ5ـ عناصر و خواص سيمان
2ـ6ـ5ـ ضريب اشباع آهكي
2ـ6ـ11ـ زمان گيرش
2-6ـ12ـ نرمي ذرات
ـ7ـ انواع سيمان
2ـ8 ـ انواع سيمان پرتلند بر مبناي استاندارد ايران
2ـ8 ـ1ـ سيمان پرتلند تيپ 1
2ـ8 ـ2ـ سيمان پرتلند تيپ 2
2ـ8ـ3ـ سيمان پرتلند تيپ 3
2ـ 8ـ4ـ سيمان پرتلند تيپ 4
2ـ8 ـ5ـ سيمان پرتلند تيپ 5
2ـ9ـ بحثي پيرامون حمله سولفاتها
جدول 2ـ1 : نوع سيمان مناسب در ارتباط با ميزان سولفات محيط
2ـ10ـ ديگر انواع سيمانهاي پرتلند
2ـ10ـ1ـ سيمانهاي پرتلند پزولاني
1ـ خاكستر بادي .
2ـ دوده سيليسي .
2ـ10ـ2ـ سيمان پرتلند سرباره‌اي
جدول 2ـ2 : انواع سيمان سرباره‌اي بر اساس استاندارد شماره 3517 ايران.
2ـ10ـ3ـ سيمان پرتلند بنايي
2ـ10ـ4ـ سيمان پرتلند آهكي
2ـ10ـ5ـ سيمان پرتلند سفيد
2ـ10ـ6ـ سيمان پرتلند رنگي
جدول 2ـ3: مواد رنگ ساز مختلف براي تهيه سيمانهاي رنگي گوناگون
2ـ10ـ7ـ سيمان ضد آب
2ـ10ـ8 ـ سيمان حفاري
2ـ10ـ9ـ سيمان گسترش يابنده
جدول 2ـ4 : انواع سيمان از لحاظ ميزان گسترش يافتن
الف ـ ترميم روسازيهاي بتني
ب ـ ترميم مخازن سيالات
ج ـ ترميم قوسها
د ـ نصب ستونهاي بلند
2ـ11 ـ سيمان پرآلومين (برقي)
جزوه مصالح ساختماني
«قسمت دوم: گچ، آجر ، كاشي، پلاستيك و چوب»
«گچ»
سنگ گچ
گچ يكي از سيمانهايي است كه از گذشته‌هاي دور ، مورد استفاده بوده است. گچ را از حرارت دادن سنگ گچ بدست مي‌آورند. در ايران ، سنگ گچ بوفور يافت مي‌شود. اين سنگها عمدتاً بصورت سنگهاي رسوبي است كه در دريا رسوب كرده‌اند. اين رسوبات، هم بصورت بلوري است و هم غير بلوري. سنگ گچ خالص، سفيد رنگ است و ناخالصيها، آنرا به رنگهاي گوناگون در مي‌آورند. قابليت حل شدن سنگ گچ در آب بسيار كم مي‌باشد؛ بطوريكه يك قسمت از سنگ گچ، در 495 قسمت آب حل مي‌شود. ويژگي اين سنگ، حل شدن آن در اسيد كلريدريك غليظ است. ولي در اسيد سولفوريك حل نمي‌شود. (از اين ويژگي جهت تشخيص سنگ گچ مي‌توان استفاده كرد.) همچنين بايد دانست كه روي سنگ گچ رستني نمي‌رويد و گياهي سبز نمي‌شود. اما توجه به اين نكته نيز لازم است كه با مشاهده پوشش گياهي در يك منطقه نمي‌توان به عدم وجود اين سنگ در آن ناحيه پي برد. زيرا در بسياري از مناطق ، روي لايه‌هاي سنگ گچ را لايه اي از خاك مناسب جهت رويش گياه مي‌پوشاند و رستنيها در اين لاية مناسب مي‌رويند.
توليد گچ
1ـ سنگ گچ بلوره نشده:
2ـ سنگ گچ بلوره شده :
3ـ سنگ گچ مرمري:
توليد گچ
1ـ كوره چاهي يا گودالي :
2ـ كوره تاوه‌اي :
3ـ كوره گردنده:
خصوصيات گچ
زمان گيرش:
جمع شدگي :
اثر بر فلزات:
مقاومت :
كاربردهاي گچ
تيغه‌هاي گچي
ورقه‌هاي گچي
تارهاي شيشه‌اي
1ـ مصالح ساختماني :
2ـ فرآورده‌هاي گچي:
خزش :
مصالح ساختماني و آتش
آجر
1ـ غير قابل اشتعال :
2ـ مقاوم در برابر آتش:
خاك ، مهمترين عنصر ساخت آجر
قسمت جامد خاك
خاك رس:
ماسه :
سنگ آهك:
سولفاتها :
فلدسپات:
تركيبات آهن:
رستنيها :
آب
توليد آجر
روش سنتي
روش ماشيني
تونلي:
كوره هوفمن
كوره تونلي
چسبندگي سراميكي چيست؟
ضايعات آجر
روش اول:
روش دوم:
ـ درجه صفر :
سفيدك كربناتي:
سفيدك نيتراتي:
طبقه‌بندي آجر
طبقه بندي از ديدگاه روش توليد:
1ـ آجرهاي رسي دستي :
2ـ آجرهاي نيمه ماشيني:
3ـ آجرهاي ماشيني :
طبقه‌بندي از ديدگاه نوع مصرف :
1ـ آجر معمولي:
2ـ آجرنما:
3ـ آجر مهندسي مرغوبEngineering Brik :
درجه 1:
درجه 2 :
درجه 3 :
طبقه‌بندي از ديدگاه كيفيت:
2ـ آجر با كيفيت عادي:
1ـ آجر توپر :
2ـ آجر سوراخ‌دار:
3ـ آجر توخالي:
4ـ آجر با شكل ويژه:
«كاشي»
توليد كاشي
لعابها
خواص كاشي
نصب كاشي
نصب و چسباندن كاشي
روش سنتي و چسب كاشي
«پلاستيكها»
1ـ پلاستيكهاي نرم شونده در برابر حرارت:
2ـ پلاستيكهاي سخت شونده در برابر حرارت (سخت شونده بمعني حفظ حالت):
توليد پلاستيكها
توليد محصولات پلاستيكي
خواص پلاستيكها
«چوب»
امتيازات چوب
كاربردي جديد براي چوب در صنعت ساختمان
قالبهاي چوبي
ساختمان چوب درختهاي به كار رفته در صنعت ساختمان
رطوبت چوب
1ـ چوب مرطوب:
3ـ چوب خشك:
عمل آوردن چوب
روشهاي مختلف عمل آوردن:
1ـ روش طبيعي :
2ـ روش كوره :
خواص فيزيكي چوب
مسايل زيست محيطي
ملاحظات و توصيه‌ها

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود


تحقیق


کمک


پایان


نامه


انواع


مصالح


ساختمانی


و


کاربردهایشان


Docدانلود


تحقیق


کمک


پایان


نامه


انواع


مصالح


ساختمانی


و


کاربردهایشان.Doc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مهارت های ارتباط زناشویی

معاني متفاوت سوژه در فلسفه آلن بديو

پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی

پاورپوینت سازه های ورق تاشده

مبانی نظری رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر

دانلود مقاله تحقیقی بانکداری خارجي

بررسی ارتباط بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان افسردگی کودکان آنها

ایدز

مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر

%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87 %D9%88 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%B9%D9%84%D9%85 %D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87 %DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF %D8%A2%D9%86 %D8%AF%D8%B1 %D9%86%D8%B1%D9%85 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %D9%88 it %D8%AF%D8%B1100 %D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87 docx