دانلود رایگان


تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن - دانلود رایگاندانلود رایگان این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در 148صفحه قابل ویرایش می باشد.

دانلود رایگان تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

چکیده
این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از 25 نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.
در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.
فهرست مطالب
پیشگفتار : ۱
چکیده ۲
فصل اول ۳
کلیات پژوهش ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۶
اهداف پژوهش : ۱۱
اهداف کلی : ۱۱
اهداف جزیی : ۱۱
۸) آزادی ۲۰
۹) تبعیض ۲۰
۱۰) بیکاری ۲۱
۱۱) تعصب ۲۱
۱۲) ازدواج اجباری ۲۲
۱۳) اجتماع ۲۲
۱۴) انگیزه ۲۳
۱۵) همسالان ۲۳
۱۶) شهر نشینی ۲۴
۱۷) حضور ناپدری و نامادری ۲۴
۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد ۲۵
۱۹) خانواده ۲۵
۲۰) ارزشها ۲۶
۷- تعریف نظری ۲۶
۱) خشونت : ۲۶
۲) طلاق : ۲۶
۳) محدودیت های مختلف : ۲۶
۴) اشتغال والدین : ۲۷
۷) وسایل ارتباط جمعی : ۲۷
۹) تبعیض : ۲۷
۱۰) بیکاری : ۲۸
۱۱) تعصب : ۲۸
۱۲) ازدواج اجباری : ۲۸
۱۳) اجتماع : ۲۸
۱۴) انگیزه : ۲۸
۱۵) همسالان : ۲۸
۱۶) شهر نشینی : ۲۹
۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد : ۲۹
۱۹) خانواده : ۲۹
۲۰) ارزشها : ۲۹
محدوده مطالعاتی پژوهش : ۳۰
فصل دوم ۳۱
پیشینه پژوهش ۳۱
مقدمه ۳۲
چارچوب نظری ۳۳
۱- تعاریف (فرار از خانه) ۳۴
۱-۱ پایان فرار ۳۴
۲-۱ فرار و ناهنجاری اجتماعی ۳۴
۳-۱ روانشناختی فرار ۳۵
۴-۱ فرار و محیط و خانواده ۳۶
۵-۱ فرار و مسائل خانوادگی ۳۷
۶-۱ فرار و فراغت ۳۷
۱-۱ ویژگی پسران و دختران فراری : ۳۸
۱-۱-۱ رفتار پسران و دختران فراری : ۳۸
۲- عوامل موثر بر فرار از خانه ۳۹
۱-۲ تبعیض ۳۹
۲-۲ حضور ناپدری و نامادری ۴۰
۳-۲ بزهکاربودن والدین ۴۱
۴-۲ طلاق والدین ۴۱
۵-۲ رشد ناقص استقلال در فرزندان ۴۲
۶-۲ والدین ۴۳
۷-۲ وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) ۴۴
۸-۲ تعدد فرزندان ۴۵
۹-۲ خشونت و تنشهای خانگی ۴۶
۱۰-۲ همسالان ۴۶
۱۱-۲ انگیزه ۴۷
۱۲-۲ اشتغال والدین ۴۹
۱۳-۲ محدودیت ۵۰
۱۴-۲ محدودیت جامعه ۵۱
۱۵-۲ ضعف نظارتهای اجتماعی ۵۱
۱۶-۲ آزادی مطلق ۵۲
۱۷-۲ ازدواج اجباری ۵۳
۱۸-۲ خانواده ۵۴
۱۸-۲ خانواده ۵۵
۱۹-۲ بیکاری ۵۶
۲۰-۲ اشتغال ۵۷
۲۱-۲ عوامل عاطفی ۵۸
۲۲-۲ تغییر ارزشها ۵۹
۲۳-۲ مدرسه و فرار ۶۰
۲۴-۲ عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار ۶۱
۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار ۶۲
۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار ۶۳
۳- آثار فرار از خانه ۶۴
۱-۳ آثار وسایل ارتباط جمعی ۶۴
۲-۳ آثاری که فرار از خود به جای می گذارد؟ ۶۵
۳-۳ آثار نامطلوب تکنولوژی ۶۶
۴- نظریه های مربوط به فرار از خانه ۶۷
۱-۴ بی هنجاری ۶۷
۲-۴ اجتماع ۶۸
۳-۴ تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر ۶۸
۴-۴ تقلید ۶۹
۵-۴ بزهکاری غیر اجتماعی ۷۰
۶-۴ فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم ۷۱
۶-۴ فقر ۷۲
۷-۴ شهرنشینی ۷۳
۹-۴ محیط ۷۴
۵- آمار و اطلاعات ۷۵
۱- ۵ آمار و دلایل فرار از خانه ۷۵
۲- ۵ آمار سنی فرار ۷۶
۲- ۵ آمار سنی فرار ۷۷
«نتیجه گیری» ۷۷
فصل سوم ۷۹
روش شناسی پژوهش ۷۹
مقدمه ۸۰
روش پژوهش ۸۰
۳- جامعه آماری ۸۱
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۲
ابزاراندازه گیری (ابزار سازی) ۸۲
۶- روش جمع آوری اطلاعات ۸۳
۷- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات : ۸۴
فصل چهارم ۸۵
تحلیل یافته های پژوهش ۸۵
مقدمه ۸۶
فصل پنجم ۱۳۵
نتایج پژوهش ۱۳۵
بحث و نتیجه گیری ۱۳۶
تنگناها و محدودیت های پژوهش ۱۳۷
پیشنهادات پژوهش ۱۳۸
خلاصه پژوهش ۱۳۹
فهرست منابع: ۱۴۱
مقدمه
هنگامی که دختری به هر دلیلی منطقی یا غیر منطقی از خانه فرار می کند ، خود و پیرامونش یعنی خانواده و جامعه را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیب ها و خطرات بسیار زیادی قرار می دهد.فرار آغاز بی خانمانی است و همین امر زمینه ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم می کند دختران فراری برای امرار معاش به سرقت ، تکدی گری ، توزیع مواد مخدر ، مشروبات الکی و کالاهای غیر مجاز ، روسپیگری ، عضویت در باندهای مخوف اغفال و فحشا اقدام می کنند.
با این حال به نظر می رسد که فرار (خواه به عنوان علت و خواه به عنوان معلول ناهنجاری های اجتماعی) بیشتر حاصل تعامل های ناکارآمد و غلط در روابط خانوادگی است تا ساختارهای اجتماعی.
خانواده به عنوان نخستین و پایدارترین نهادی است که اعضای خود را به مدت طولانی تحت تاثیر قرار می دهد، در شکل گیری نحوه نگرش و رفتار فرزندان سهم بسزایی دارد.
در جواب به این سوال که در چه شرایطی دختر از خانه فرار می کند ، بسیاری از متفکران اجتماعی ، ناهنجاریهای اجتماعی را با سرشت ذاتی و خصوصیات فردی مرتبط دانسته اند.
اما باید این نکته را در نظر داشت که دختران فراری از لحاظ ضریب هوشی و سایر خصوصیات فردی تفاوت معناداری با دختران غیر فراری ندارند.لذا برای تبیین این مسئله باید به دنبال دلایل دیگری باشیم.
پس در این فصل سعی شده است دلایلی که منجر به فرار دختران از خانه می شود آورده شود.
چارچوب نظری
* طبق نظریات کتله بلژیکی ، دورکیم و مرتون و... فقر ، بیکاری و اجتماعی به عنوان عامل اصلی فرار از خانه محسوب می شود و از آن طرف ساترلند نیز اجتماع و دوستان ناباب را باعث فرار از خانه می داند.
ولی به عقیده من فقر و بیکاری و (خانواده) مهمترین عوامل فرار نوجوانان از خانه محسوب می شود.
۱- تعاریف (فرار از خانه)
۱-۱ پایان فرار
فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا بصورت یک اقدام ساده انجام می گیرد و سپس تا ولگردی ، تکدی ، سرقت ، خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، فحشا ، قتل و در نهایت خودکشی کشیده می شود.اینکه فردی از خانه فرار می کند و تحت تاثیر عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است و بخش دیگر آن عبارت از پیامدهای ناشی از این اقدام.(حیدری ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۵).
* همانطور که ملاحظه می شود فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا به صورت یک عمل ساده انجام می شود و سپس تا ولگردی ، سرقت ، خرید و فروش مواد و... کشیده می شود ، اینکه فردی از خانه فرار می کند و به علت عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است که در بالا نیز اشاره شد.
- بين ميزان درون گراي بي ثبات و رضايت زناشويي رابطه وجود دارد
پرداخت و دانلود برچسب ها:

شناخت عوامل خانه گریزی نوجوانان


خانه گریزی نوجوانان


کاهش آسیب های اجتماعی


آسیب های اجتماعی


خشونت


طلاق


فرار از خانه


تحقیق


پایان نامه


پروژه


پژوهش


دانلود پژوهش


دانلود تحقیق


دانلود جزوه


دانلود مقاله


دانلود پایان نامه


دانلود پر
تحقیق


بررسی


و


شناخت


عوامل


مرتبط


با


خانه


گریزی


نوجوانان


به


منظور


کاهش


آسیب


های


اجتماعی


مرتبط


با


آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


application of vibro techniques for infrastructure projects

مقايسه عددي جدار هاي ميخ كوبي شده يكنواخت و غير يكنواخت

نمونه نقشه های کامل خانه روستائی

تحقیق کارت dvb

مقايسه عددي جدار هاي ميخ كوبي شده يكنواخت و غير يكنواخت

پایان نامه کارشناسی رابطه خرسندی زناشویی با سلامت روان زنان زیر 40

پایان نامه ارشد رشته زراعت تاثیر سطوح مختلف كود دامي و تنش خشكي بر عملكرد كمي و كيفي چاي ترش

دانلود تحقیق رشته حقوق مهريه و شناخت مهريه

نقش انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی

دانلود تحقیق درباره توابع در زبان c