دانلود رایگان


دانلود مقاله تأثیر فرسایش سواحل در ایجاد ناپایداری شیب های طبیعی مطالعه موردی در حوزه آبخیز دماوند - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله تأثیر فرسایش سواحل در ایجاد ناپایداری شیب های طبیعی، مطالعه موردی در حوزه آبخیز دماوند

دانلود رایگان دانلود مقاله تأثیر فرسایش سواحل در ایجاد ناپایداری شیب های طبیعی، مطالعه موردی در حوزه آبخیز دماونددانلود مقاله با موضوع تأثیر فرسایش سواحل در ایجاد ناپایداری شیب های طبیعی، مطالعه موردی در حوزه آبخیز دماوند
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 8
شرح محتوا
چکیده مقاله:فرآیند وقوع زمین لغزش ها عمومآً وابسته به مجموعه ای از علل گوناگون می باشد که همزمان یا بطور مجزا در بروز این پدیده نقش دارند . یکی ا ز مهمتری ن عوامل شناخته شده در بروز ناپایداری های دامن ه ای نقش فرسایش و زیرشوئی رودخان هها خصوصًا در مناطق کوهستانی و پرشیب می باشد. در این تحقیق، پراکنش زمین لغز ش ها و عوامل کنترل کنندة آنها درحوزه آبخیز دماوند به مساحت تقریبی ۷۶۱ کیلومتر مربع بررسی شده است . برای این منظور ، نقشة پراکنش ۱ و بررسی های میدانی و با : ۱ و ۵۰۰۰۰ : زمی نلغز شهای منطقه از طریق تفسیر عکس های هوایی به مقیاس ۲۰۰۰۰ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی تهیه گردید . تعداد ۶۶۳ مورد زمی ن لغزش از انواع حرکات دامن ه ای شامل ( لغز شها،ریز شها، جریان ها ) شناسایی شد. و به منظور شناسائی علل مؤثر در ایجاد ناپایداری ها، تعداد ۱۰۰ ناپایداری دامنه ای جهت بررس یهای صحرائی بطور تصادفی انتخاب گردید . با انجام این بررسی ها، عوامل مؤثر درایجاد آنها در منطقه مطالعاتی تعیین گردید . بررس یهای آماری نشان می دهد که عامل فرسایش سواحل رودخان ه ها یا آبراه ه ها از عوامل اصلی ناپایداری دامن ه ها در منطقه م یباشد و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی ، نقشه فاصله از رودخان ه ها و آبراهه ها تهیه گردید و با روش آماری دو متغیره ، نقش فاصله از رودخانه در ای جاد و تشدید لغزش ها بررسی کمی شده و رابطة خطی بین این دو پارامتر ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها:زمین لغزش، ناپایداری، زیر شوئی رودخانه، فاصله از رودخانه، سیستم اطلاعات جغرافیائی

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود


مقاله


تأثیر


فرسایش


سواحل


در


ایجاد


ناپایداری


شیب


های


طبیعیمطالعه


موردی


در


حوزه


آبخیز


دماونددانلود


مقاله


تأثیر


فرسایش


سواحل


در


ایجاد


ناپایداری


شیب


های


طبیعی،


مطالعه


موردی


در


حوزه


آبخیز


دماوند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


راهکار های نوین جهت استخراج جریان رفرنس

آیین نامه تصویری زلزله

تحلیل حساسیت اثرات چاله های برداشت مصالح نسبت به تغییر دبی جریان به صورت دو بعدی

معاني متفاوت سوژه در فلسفه آلن بديو

دانلود گزارشکار كارآموزي تعميرات موتور پرايد

دانلود پایان نامه تهيه طرح عملياتي مديريت حوادث رانش ريزش بهمن (پيشگيري و آمادگي براي مقابله با آن

مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت

پروپوزال آماده ارشد جغرافیا آشکارسازی تغییرات بارش با استفاده از مدل های آماری

پروپوزال ارشد رشته حقوق سیر تحول قوانین مدیریت شهری