دانلود رایگان


پروژه کارشناسی روانشناسی بررسي سلامت رواني در خانواده - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

دانلود رایگان مقدمه .......................................................................................................... 1
فصل اول: بيان مسأله
مقدمه .......................................................................................................... 7
بيان مسأله .................................................................................................... 7
ضرورت و اهميت پژوهش ........................................................................... 11
اهداف پژوهش ........................................................................................... 12
سؤالهاي پژوهش ......................................................................................... 13
مفاهيم و متغيرهاي عملياتي .......................................................................... 14
خلاصه فصل .............................................................................................. 17
فصل دوم:گسترة نظري موضوع و پيشينه تحقيقاتي
مقدمه ........................................................................................................ 19
مباني نظري ................................................................................................ 19
مفهوم سلامت .................................................................................. 19
نگاهي تاريخي به سلامت و بيماري ..................................................... 21
الگوهاي سلامت ............................................................................... 23
مقايسة الگوهاي سلامت .................................................................... 42
عنوان صفحه
ابعاد سلامت .................................................................................... 43
سلامت رواني ................................................................................... 47
مفهوم سلامت رواني در نظريه هاي مختلف .......................................... 52
تعريف تنيدگي ................................................................................. 72
تاريخچة تنيدگي ............................................................................... 75
انواع تنيدگي .................................................................................... 76
محركهاي تنيدگي زا .......................................................................... 77
چه كسي در برابر تنيدگي آسيب پذير تر است؟ ..................................... 79
هزينة تنيدگي ................................................................................... 80
منابع تنيدگي و زندگي حرفه اي .......................................................... 81
عوامل تنيدگي شغلي ......................................................................... 84
مكانيزمهاي تأثير تنيدگي .................................................................... 91
واكنشهاي جسماني در مقابل تنيدگي .................................................... 93
نشانگان سازگاري عمومي سليه ........................................................... 94
ارتباط تنيدگي با بهداشت و سلامت رواني ........................................... 97
آثار روانشناختي تنيدگي ..................................................................... 99
تنيدگي و بيماريها ........................................................................... 100
عنوان صفحه
تنيدگي و رويدادهاي زندگي ............................................................. 109
پيشگيري و درمان ........................................................................... 111
كاهش تنيدگي در محيط كار ............................................................. 122
يافته هاي پژوهشي .................................................................................... 124
پژوهشهاي داخلي ........................................................................... 124
پژوهشهاي خارجي ......................................................................... 126
خلاصه فصل ............................................................................................ 129
فصل سوم:روش تحقيق
مقدمه ...................................................................................................... 131
نوع پژوهش ............................................................................................. 131
جامعة آماري ............................................................................................ 132
گروه نمونه .............................................................................................. 132
روش نمونه گيري ..................................................................................... 132
ابزار اندازه گيري ....................................................................................... 133
روشهاي آماري ......................................................................................... 143
خلاصه فصل ............................................................................................ 144

عنوان صفحه
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه ...................................................................................................... 146
يافته هاي توصيفي ..................................................................................... 146
يافته هاي استنباطي .................................................................................... 161
يافته هاي جانبي ........................................................................................ 180
خلاصه فصل ............................................................................................ 187
فصل پنجم:تفسير نتايج
مقدمه ...................................................................................................... 191
تفسير خلاصه اي از پژوهش ....................................................................... 191
بحث و بررسي دربارة يافته هاي پژوهشي ..................................................... 194
محدوديتهاي پژوهش ................................................................................. 203
پيشنهادات ................................................................................................ 203
فهرست منابع فارسي .................................................................................. 205
فهرست منابع انگليسي ............................................................................... 208
ضمائم ..................................................................................................... 209

پرداخت و دانلود برچسب ها:

بررسي سلامت رواني در خانواده


سلامت رواني


مفهوم سلامت


الگوهاي سلامت


تنيدگيپروژه


کارشناسی


روانشناسی


-


بررسي


سلامت


رواني


در


خانواده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آیین نامه تصویری زلزله

پروژه کارشناسی روانشناسی ارتباط فشار رواني با پيشرفت تحصيلي

نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی عمومی نقش تاب آوری خودکارآمدی

پروژه کارشناسی روانشناسی ارتباط فشار رواني با پيشرفت تحصيلي

ايمني سرويسهاي مهندسي

فایل پاورپوینت با موضوع بررسی اثر زهکشهای افقی بالادست پوسته سدهای خاکی در پایداری شیب

پاورپوینت ایمنی در ساختمان

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت

اهدا کلیه

کتاب عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای) – نقشه کشی معماری