دانلود رایگان


بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه - با فرمت قابل ویرایش word

دانلود رایگان عنوان :
بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه تربيت معلم تهرانبا فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 101 صفحه
تکه های از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:

صفحه
تشكرو قدرداني
پيشگفتار
چكيده تحقيق
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
تعريف موضوع تحقيق
هدفها و سؤالهاي ويژه تحقيق
فرضيه‌هاي تحقيق
اهميت موضوع تحقيق
روش انجام تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
پيشينه مختصري از تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در اين زمينه انجام شده‌ است.
فصل دوم: سابقه موضوع تحقيق
پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مسئله مطرح شده
سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه رواني از ديدگاه مازلو
خلاصه‌اي از اهم تحقيقات انجام شده با ذكر جزيئات لازم
فصل سوم: روش تحقيق
نوع تحقيق
روش آماري
متغيرهاي تحقيق
جامعه هدف و حجم نمونه
ابزار سنجش
شيوه نمره‌گذاري
اعتبار روايي پرسشنامه
روش نمونه‌گيري
ويژگيهاي نمونه
روش جمع‌آوري اطلاعات
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته‌ها
فصل پنجم: نتبجه گيري
نتيجه‌گيري
محدوديتهاي تحقيق
ميزان تعميم‌پذيري به جامعه هدف
پيشنهادات
فهرست منابع
پيوست

فهرست جداول
شماره جدول
1 محاسبه سطح ارضاي نيازهاي بين دوگروه دانشجويان شاد و عادي27
2 محاسبه سطح ارضاي نياز به امنيت بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي
3 محاسبه سطح نياز به تعلق و محبت و وابستگي بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي
4 محاسبه سطح ارضاي نياز به احترام بين دو گروه دانشويان شاهد و عادي
5 محاسبه سطح نياز به تحقق خويشتن بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي


پيشگفتاراكثر نيازهاي آدمي عمدتاَ از طريق روابط انساني و تعامل با ديگران برآورده مي‌شود اينكه در اين روابط تا چه حد نيازهاي ما برآورده مي‌شود بستگي به نوع كيفيت روابط دارد. نحوه برآوردن نيازهامبناي طرز زندگي هركسي را تشكيل مي‌دهد شرايط محيط و وراثت فرصتهاو امكاناتي براي ارضاء نيازهاي انسان فراهم مي‌كند ولي چگونگي ارضاي نيازها بسته به روابط انساني است. روابط انساني براي ارضاي نيازهاي اساسي ما ضروري‌اند داشتن روابط مثبت با ديگران كليد رشد و كمال آدمي است آنچه كه امروزه هستيم و آنچه خواهيم بود هردو معلول روابط ما با ديگران است. روابط رفتار ما را بصورت يك انسان اجتماعي شكل مي‌دهد همچنين درمنحصر به فرد بودن شخصيت و هويت و مفهوم خويشتن ما نقش عمده دارند.
پژوهش حاضر به بررسي نيازهاي پنجگانه انسان مي‌پردازد كه جز در سايه روابط ما با ديگران و تعامل با آنها امكان پذير نيست و همين نيازها است كه‌ اگر اثر بخوبي برآورده شود سبب مي‌شود كه فرد از پايين ترين نياز به بالاترين مرتبه نياز كه همانا تحقق خويتن است دست يابد امام اگر به خوبي برآورده نشود هسته مركزي اكثر مشكلات و اختلافات و ناراحتيهاي رواني افراد را شكل مي‌دهد.
در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از زحمات و راهنمائيهاي استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر رحال‌زاده كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق كمال همكاري را داشته‌اند تشكر و قدرداني كنم و راهنمائيها و ارشادات دلسوزانه و بيدريغ ايشان را در طول دوران چهارساله تحصيل ارج بگذارم.
توفيق جويندگان حقيقت را از خداوند متعال خواهانم.
چكيده تحقيق پژوهش حاضر جهت بررسي و مقايسه سطح ارضاي رواني پنج‌گانه مازلو بر روي 60 نفر از دانشجويان شاهد و 60 نفر از دانشجويان عادي انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادي از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقيق در اين پژوهش پرسشنامه شخصيتي مازلو مي‌باشد كه توسط ديويد لستر تهيه شده‌است دانشجويان شاهد و عادي بااستفاده از آزمون آماريt مستقل در نيازهاي پنجگانه مازلو مورد مقايسه قرار گرفتند.
مقدار t مشاهده شده و سطح معني‌داري نيازهاي پنجگانه به شرح زير به دست آمد.
بنابراين براساس اين تحقيق بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي فقط از نظر ارضاء نياز به تحقق خويشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادي از نظر تحقق خويشتن در سطح بالاتري قرار دارد.
مقدمهيك خانواده كه شامل زن وشوهر و اطفال است بطوركلي اساس طبيعي اجتماع بشري را تشكيل مي‌دهد كودكان كه ثمرة اين ازدواجها هستند در بدو تولد داراي اجتماعات و نيازهاي مختلف و متفاوت هستند كه به تنهايي قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور كلي خانواده عامل مهمي در ارضاي نيازهاي او مي‌باشند. همچنين خانواده يكي از محيط‌هاي سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) براي رشد و تكوين شخصيت هر فرد مي‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصيت و بروز اختلالات عاطفي دارد. بدون ترديد در محيط خانواده است كه كودك كم‌كم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئوليت و تفاهم را كسب مي‌نمايد. بنابراين روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند كه خانواده شايسته‌ترين محيط‌ها براي تربيت كودك بويژه در سالهاي اوائل زندگي است. در ميان پيشرفتهاي روز افزوني كه روانشناسان و دوران پزشكي در طول يك ربع قرن گذشته داشته‌است، اين حقيقت روز به روز روشنتر شده كه كيفيت و مراقبت پدر و مادر در اولين سالهاي زندگي طفل در سلامت روحي آينده او اهميت حياتي دارد. همچنين بخش عظيمي از نيازهاي كودك يا نوجوان توسط والدين مرتفع مي‌شود كه در اين ميان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصي پس از سنين نوزادي برخوردار است.
هر كودكي پس از اتمام دوران شيرخوارگي ارتباط تازه‌اي را با فرد ديگر كه پدر باشد آغاز مي‌كند. و اين ارتباط تا پايان عمر باقي است. اما در برخي مواقع به دلائلي چون جنگ، سيل، زلزله و ...كودك يا نوجوان پدر خويش را از دست مي‌دهد. عدم وجود پدر در منزل و در طول حيات او موجب خلاء عاطفي براي او مي‌گردد. كه اين خلاء براي نوجوان بسيار سنگين و غيرقابل تحمل است. و جامعه بايد به ياري اين كودك بشتابد و آنان را شناسايي و هدايت و همسو با ساير افراد جامعه قرار دهد.
و.....

پرداخت و دانلود برچسب ها:

سطح نيازهاي اساسي مازلونيازهاي دانشجوياندانشجويان شاهددانشگاه تربيت معلم تهراننيازهاي اساسي مازلومازلودانلود پایان نامه رشته روانشناسی


دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی


دانلود پایان نامه آماده رشته روانشناسیبررسي


و


مقايسه


سطح


نيازهاي


اساسي


مازلو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت معماری همگام با طبیعت

مطالعه عددي کاربرد ژِئو سنتیک در کوله پل

دانلود برنامه اینترنت با سرعت نور قیمت در بازار 3000 برای شما 1000

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی

گزارش کار آز شیمی تجزیه 1 اندازه گیری یون منیزیم

دانلود پروپوزال ارشد عمران در مورد عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی

دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

پاورپوینت آماده برای ارائه روش های اندازه گیری رطوبت خاک و معرفی سنسورهای اندازه گیری رطوبت خاک

مبانی نظری توبه و شرایط آن